АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявление за Заповед № РД 04-649 / 30.06.2020 год. на Кмета на Община Дупница
02.07.2020

Съобщаване на Решение № 41/05.05.2020 год.
01.07.2020

Съобщение № 91-00-93/ 29.06.2020 год.
01.07.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04-648/30.06.2020 год. на Кмета на Община Дупница за разрешение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация и план за регулация в обхват улица с о.т. 2222÷2207 по регулационния план на гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.476 по КК на гр. Дупница) и урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVIII-1081, кв. 47 по регулационния план на гр. Дупница
01.07.2020

Съобщение на Заповед № ДС-20-143/16.06.2020год. на Областния управител на област Кюстендил за землището на с.Крайници
26.06.2020

Съобщение на Заповед № ДС-20-142/16.06.2020год. на Областния управител на област Кюстендил за землището на с. Грамаде
26.06.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка