Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявление към Решение № 51 от Протокол №4 от заседание на ОбС Дупница на 05.05.2020г.
03.06.2020

Обявление към Решение № 53 от Протокол №4 от заседание на ОбС Дупница на 05.05.2020г.
02.06.2020

Съобщаване на Решение № 55 от Протокол № 4 от заседание на Об.С Дупница от 05.05.2020 год. за поставянето на Паметник – символ на историята на Дупнишкото поделение и Морена с надпис в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – За обществено и делово обслужване, кв. 1913 по регулационния план на гр. Дупница
29.05.2020

Обявлене за Заповед № РД 04-560 / 26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за улична регулация (ИПУР)
27.05.2020

Обявление за Заповед № РД 04-531/ 26.05.2020 год. на Кмета на община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на плана за регулация (ИПР)
27.05.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04-529/26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) в обхват: поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 по кадастралната карта (КК) на с. Пиперево.
26.05.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка