АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Програми и стратегии на Об.С

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница (2020-2021 г.). /приета с Решение № 97/17.07.2020 г./
24.07.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 71, 72, 73, 77 и № 78 / 26.06.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.07.2020

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2021 година./приет с Решение № 49/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Общински годишен план за младежта на община Дупница за 2020 г. /приет с Решение № 44/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2020 год. /приета с Решение № 43/05.05.2020 г./
13.05.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 45,52,57,58 и №61 / 05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка