АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2021 година./приет с Решение № 49/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Общински годишен план за младежта на община Дупница за 2020 г. /приет с Решение № 44/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2020 год. /приета с Решение № 43/05.05.2020 г./
13.05.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 45,52,57,58 и №61 / 05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2020-2022 г. /приета с Решение № 34/28.02.2020 г. на Общински ъсвет Дупница/
06.03.2020

План за реализиране на дейностите по стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019-2024) за 2020 г. /приет с Решение № 37/28.02.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.03.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка