АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Програми и отчети относно енергийната ефективност, ВЕИ и биогорива

Програма ВЕИ 2020-2022
01.06.2020

Отчет ЕЕ 2019
03.02.2020

Отчет за ЗЕЕ и отчет за ЗВЕИ
22.02.2019

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ), на община Дупница
23.08.2017

Потърсете в сайта
Деловодна справка