АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Европа за гражданите

Програма Европа за гражданите се реализира по 2 направления:

 

  • Направление 1: „Европейска памет за миналото“ – постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза; 

  • Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“ – насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС;

 

От своя страна Направление 2 се състои от следните мерки:

2.1: Побратимяване на градове
2.2: Мрежи от градове
2.3: Проекти на гражданското обществоОбщина Дупница спечели проект по Направление 2, мярка 2.1: Побратимяване на градове:

Потърсете в сайта
Деловодна справка