АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Община Дупница стартира изпълнението на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“
18.12.2019


Община Дупница стартира изпълнението на проект
„Дом и подкрепа за всяко дете“

На 16.12.2019 г. Община Дупница подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0009-C01 за финансиране на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“. Проектът е по процедура BG05M9OP001-2.019  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ).


Проектът е на стойност 978 774,88 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 831 958,65 лева, и със срок на изпълнение до 16.12.2023 година.

Общата цел на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи и деца в риск, чрез предоставяне на нови резидентни услуги в община Дупница - ЦНСТ и Преходно жилище.

Специфични цели:

  • Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на специализирана оценка на нуждите на всяко дете, съобразени с индивидуален подход към всеки потребител;
  • Осигуряване на социално включване, равен достъп и защита на децата, настанени в ДДЛРГ и децата в риск от общността;
  • Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, настанени в ДДЛРГ, резидентни услуги в общността и децата в риск от общността, гарантиращи им живот в среда, близка до семейната и равен достъп до услуги за социално включване;
  • Закриване на ДДЛРГ“Олга Стоянова“, гр.Дупница.

Проектът е ориентиран към премахването на институционалния модел за отглеждане на децата, настанени във всички ДДЛРГ, в частност ДДЛРГ”Олга Стоянова”, гр. Дупница, предвиден за трансформиране и закриване в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дупница 2016-2020, Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 2016-2020, изготвени в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинстуционализация на децата в РБългария”.

Проектът цели създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи и деца в риск, чрез разкриване и предоставяне на нови резидентни услуги в община Дупница – ЦНСТ за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години. Услугата ЦНСТ ще окаже подкрепа за осигуряване на среда, близка до семейната, за 12 деца, а Преходно жилище за 8 деца.

 Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-2.019-0009-C01„Дом и подкрепа за всяко дете“ по процедура BG05M9OP001-2. 019  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потърсете в сайта
Деловодна справка