АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването
06.01.2020
Заповед № РД-04-204/30.12.2019г. за землището на с. Бистрица
Заповед № РД-04-205/30.12.2019г. за землището на с. Тополница
Заповед № РД-04-206/30.12.2019г. за землището на с. Дяково
Потърсете в сайта
Деловодна справка