АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1045 / 02.10.2019 год. за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.491- терен с площ от 12.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион
03.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1045/02.10.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-990/20.09.2019г.
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.491 по КК на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, съгласно скица № 15-624982 от 11.07.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ: УПИ ІV- общински, кв. 205 по регулационния план на гр. Дупница - терени за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-857/26.06.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 5208/09.09.2019 г., представляващ 1 /един/ брой терен за разполагане на преместваем търговски обект – павилион с площ от 12.00 кв.м. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект.
  2. Начална наемна цена – 33.60 /тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;
  3. Депозитът за участие в конкурса – 6.72 /шест лева и седемдесет и две стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.  
  4. Конкурсът ще се проведе на 15.10.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 10.10.2019 г.
  7.  При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 22.10.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка