АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Община Дупница набира кандидати за приемни родители
30.09.2019

Община Дупница  е включена в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България.

Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.
Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни семейства от община Дупница.  На кандидатите се предоставя устна информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство.

Всеки кандидат за приемен родител може да потърси съдействие и информация от социалните работници от Областния екип по приемна грижа с изнесено работно място в гр. Дупница.

       

Адресът на областния екип по приемна грижа е:

гр.Дупница, ул. Солун 4, каб. 12

тел. 0877 50 93 93
Потърсете в сайта
Деловодна справка