АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап, за продажба на ПИ 68789.603.152, по КК на град Дупница, ведно с изградените в него сгради
16.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ  №  126  от 19.07.2019 г. НА ОбС – ДУПНИЦА, ОБНАРОДВАН В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” БРОЙ 72 ОТ 13.09.2019 ГОД.
 
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.6 от Наредба за търгове и конкурсите /НТК/, чл.10, ал.2 от НТК и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, Общински съвет- град Дупница прие:
ОБЯВЯВА
 
  1. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68789.603.152, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 година на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР с адрес на поземления имот: град Дупница, улица „Хемус“, с площ: 1 070 кв.м, трайно пренадначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 93 363, квартал: 259, парцел: II. Ведно с изградените в имота сгради: 1. Сграда 68789.603.152.1, застроена площ: 140 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за търговия; 2. Сграда 68789.603.152.2, застроена площ: 32 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда 68789.603.152.3, застроена площ: 23 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за търговия; 4. Сграда 68789.603.152.4, застроена площ: 5 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 4943 от 16.08.2018 год., вписан в Агенция по вписванията вх. рег. №3708 от 20.08.2019 год., акт №196, том 14, дело №2085, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

           Определя минимална конкурсна цена в размер на 88 183 лв. /осемдесет и осем хиляди сто осемдесет и три лева/ без ДДС. Цената се офертира в левове.

2.Утвърждава конкурсна документация за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68789.603.152.

Конкурсната документация се закупува в сградата на община Дупница, находяща се в гр.Дупница, пл. „Свобода” №1, стая №28, ет. 2, в срок до 17 (седемнадесет) календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник” /брой 72 от 13.09.2019 год./. Цената на конкурсната документация е 400,00 лв. /четиристотин лева/ без ДДС и се заплаща на касата на Община Дупница или чрез банков превод по сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3, до изтичане на срока за подаване на документите за участие.

  1. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са част от конкурсната документация, както следва:

Предварителни квалификационни изисквания:

А) До участие в конкурса се допускат български физически/юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в търговския регистър/представя се копие от лична карти или удостоверение за актуално състояние/

Б) Кандидатите – юридически лица да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация /доказва се с удостоверение/

В) Кандидатите – физически/юридически лица да нямат задължения към НАП и Община Дупница (доказва се с удостоверение, издадено до 30 дни преди датата на конкурса).

Г) Кандидатите - физически/юридически лица да са представили декларация, че приемат условията на приватизационната сделка.

Приоритетни условия:

А)Размер на предложената цена – не по-ниска от началната  конкурсна цена в размер на 88 183 (осемдесет и осем хиляди сто осемдесет и три) лева.

Б)Начин на плащане – чрез банков превод 100% от цената, в срок до 15 дни от обявяване на окончателното класиране.

В) Изготвяне на бизнес-програма /план за развитието на обекта за срок от 3 години след подписването на приватизационният договор, включваща необходимите инвестиции в дълготрайни материални активи.

Г) Създаване на работни места.

Д) Запазване предназначението на обекта за срок от 3 години след подписването на договора. Кандидата представя декларация свободен текст и концепция за развитието на обекта.

Е) Забрана за прехвърляне на закупеният по реда на този публично оповестен конкурс обект за срок от 3 години след придобиването му;

Общи условия:

А) Опазване и възпроизводство на околната среда

При неизпълнение на поетите задължения по приоритетните и общи условия купувача дължи санкции и неустойки предвидени в проекто – договора.

  1. Лицата закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до седемнадесетия ден от датата на обнародване на настоящото Решение в “Държавен вестник” /брой 72 от 13.09.2019 год./.
  2. Депозитът за участие е парична вноска, в размер на 10% от минималната конкурсна цена, в срок до 17 (седемнадесетият) ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” /брой 72 от 13.09.2019 год./ и се заплаща на касата на Община Дупница или чрез банков превод по сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3.
  3. Срок за извършване на оглед на обекта всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа в срока за подаване на предложения за участие.
  4. Срок за депозиране на офертите за участие в конкурса - до 16.00 часа на предходният ден преди датата на провеждането на конкурса в деловодството на Община Дупница.
8.Дата и място на провеждане на конкурса – в сградата на община Дупница,  в Кръглата зала, етаж ІV-ти, на 03.10.2019 год. /20-ия ден от датата на обнародване на настоящето решението в “Държавен вестник” /брой 72 от 13.09.2019 год.// от 14.00 ч.
Потърсете в сайта
Деловодна справка