АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване във връзка с проведен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
04.09.2019
Списъкът -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка