АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-679/02.07.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 2.25 кв. м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, находящ се в гр. Дупница, на главната алеа в Парк "Рила" - на уширението срещу пешеходен мост в посока "Зона пикник"
02.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 
На основание Заповед № РД 04-679/02.07.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на  Решение № 99/31.05.2019 г. на Общински съвет Дупница
 
ОБЯВЯВА

 

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 99/31.05.2019 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 15-83820/12.02.2018 г., представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 2.25 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, на главната алея в Парк “Рила” – на уширението срещу пешеходен мост в посока „Зона пикник“, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-699/17.05.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем търговски обект – павилион – изграден от дървена конструкция, отговарящ на общото архитектурно единство – за продажба на понички.
  2. Начална наемна цена – 110.00 /сто и десет лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 22.00 /двадесет и два лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  
  4.   Конкурса ще се проведе на 18.07.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.    Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 12.07.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 25.07.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка