АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-602 / 13.06.2019 г. за отдаване под наем на общински имот - помещение с площ от 10.80 кв.м - за търговска дейност, находящ се в с. Червен брег, УПИ III, кв. 68 по РП на с. Червен брег
14.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД 04-602/13.06.2019 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на  общински недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 303/10.05.1999 г. - помещение в масивна автоспирка с. Червен брег, ул. “Георги Димитров”, с площ от 10.80 кв.м – за търговска дейност, на основание издадено служебно писмо № 08-09-684(1)/03.06.2019 г. от Главния архитект на Община Дупница, находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – Парк, обществен център, кв. 68 по регулационния план на с. Червен брег, съгласно скица № 15-427043/16.05.2019 г. на поземлен имот с идентификатор 80491.501.116, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър гр. Кюстендил. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за упражняване на търговска дейност.
  2. Начална наемна цена – 21.60 /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи 20 % ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 4.32 лв. /четири лева и тридесет и две стотинки/, представляващ 20% от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурса ще се проведе на 02.07.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 26.06.2019 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 09.07.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка