АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на ПИ 68789.602.4 по КК на гр.Дупница На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница
07.06.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.602.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КК и КР, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, улица “Самоковско шосе” №1, с площ: 444 кв.м /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7 098 /седем хиляди деветдесет и осем/, квартал: 379 /триста седемдесет и девет/, парцел: IV /четвърти/. Имотът не съдържа сгради  – частна общинска собственост по АОС №4726/06.12.2017 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 26.06.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 2400 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 5 452.20 лв. /пет хиляди четиристотин петдесет и два лева и двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 21.06.2019 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 03.07.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 28.06.2019 г.

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка