Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1
 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл.12, т.2 и т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 2017 год.

  ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ПОДАЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА ДАТА на подаване на декларацията

Декларации по чл.12,т.1 и т.2 от ЗПРКИ

 

ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ
1.  Цветанка Йорданова Вуковска  Управител „ГУМ – Дупница” ЕООД  09.01.2017 изтегли
 2.  Стефка Малинова Капурдова  Технически сътрудник  24.01.2017 изтегли
 3.  Анна Тодорова Боянова  Технически сътрудник  06.03.2017 изтегли
 4.  Димитър Йорданов Марков  Старши специалист „Спорт и връзки с НПО”  13.03.2017 изтегли
 5.  

Десислава Николаева Любенова

 Старши специалист „Административни дейности”  27.03.2017 изтегли
          
          
          
          
          
         
1