РЕГИСТЪР на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл.12, т.2 и т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 2017 год.

  ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ПОДАЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА ДАТА на подаване на декларацията

Декларации по чл.12,т.1 и т.2 от ЗПРКИ

 

ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ
1.  Цветанка Йорданова Вуковска  Управител „ГУМ – Дупница” ЕООД  09.01.2017 изтегли
 2.  Стефка Малинова Капурдова  Технически сътрудник  24.01.2017 изтегли
 3.  Анна Тодорова Боянова  Технически сътрудник  06.03.2017 изтегли
 4.  Димитър Йорданов Марков  Старши специалист „Спорт и връзки с НПО”  13.03.2017 изтегли
 5.  

Десислава Николаева Любенова

 Старши специалист „Административни дейности”  27.03.2017 изтегли
 6. Албена Димитрова Тодорова  счетоводител  10.04.2017 г. изтегли
 7. Кристиян Александров Акалийски  ст.спец.Архитектура, строитекство и контрол  19.04.2017 г. изтегли
 8.  Евелина Андреева Табакова  ст.спец. ОСиАП  02.05.2017 г. изтегли
 9.  Невяна Руменова Кацарска  юрисконсулт "ОП"  22.05.2017 г. изтегли
 10. Елисавета Манолова Симеонова  Управител на ФКС-Дупница ЕООД  31.05.2017 г.   изтегли
 11.  Ивета Любомирова Попова  старши специалист "УТ"  21.06.2017 г.

изтегли

 

12. Гергана Николова Димитрова ст.експерт "ИПОП" 10.07.2017 г.

изтегли

13. Димитър Яворов Шопов Директор 01.08.2017 г.

изтегли

14. Таня Йорданова Георгиева Началник отдел "ТД и УОА" 20.11.2017 г.

изтегли

 

15. Маруся Василева Михайлова Отговорник "Културни институции - Театър, Околийска къща, Джамия" 01.12.2017 г.

изтегли

16. Мария Антонова Пилева ст.спец."СПЕНМФ" 16.11.2017 г.

изтегли

17. Теодора Стоилова Акалийска Управител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Дупница" 01.12.2017 г.

изтегли

18. Добринка Радоева Диканска Директор на ДГ "Детелина" 02.01.2018 г.

изтегли