ОП "Региони в растеж"

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

НАИМЕНОВАНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА

ОБЩИНА ДУПНИЦА - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

ОБЩА СУМА НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: 100 846.00 лева

На 31. 05. 2016 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ. Конкретната бюджетна линия има за цел да отговори на потребностите на бенефициента, в случая  – Община Дупница, ефикасно да изпълнени заложените цели по ОП “Региони в растеж” 2014 - 2020, отчитайки силната градска насоченост на оперативната програма. 
Информация за проекта може да намерите тук.