Местни Данъци и Такси

 1.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия;
1.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
1.2.Декларация по чл.14 от ЗМДТ;-Изтегли от тук
1.3.Документ за собственост /Удостоверение за наследници;
1.4.Балансова/отчетна/ стойност на имота.
1.5.Скица на имота;
1.6.Документ за самоличност/Пълномощно
 
2.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от физически лица;
2.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
2.2.Декларация по чл.14 от ЗМДТ;-Изтегли от тук
2.3.Документ за собственост /Удостоверение за наследници;
2.4.Скица на имота;
2.5.Документ за самоличност/Пълномощно
 
3.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозни средства /леки/;
3.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
3.2.Декларация по чл.54 от ЗМДТза притежаван лек автомобил;-Изтегли от тук
3.3.Документ за собственост /Удостоверение за наследници;
3.4. Документ за платен данък при придобиване;
3.5.Свидетелство за регистрация на превозното средство;
3.6. Решение на ТЕЛК /ако е налице такова обстоятелство/
3.7.Документ за самоличност/Пълномощно
 
4.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозни средства /без леки/;
4.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
4.2.Декларация по чл.54 от ЗМДТза притежаван лек автомобил;-Изтегли от тук
4.3.Документ за собственост /Удостоверение за наследници;
4.4. Документ за платен данък при придобиване;
4.5.Свидетелство за регистрация на превозното средство;
4.6.Документ за самоличност/Пълномощно
 
5.Приемане и обработване на декларация по чл.61р, ал. 5 от  ЗМДТ за облагане с туристически данък.
5.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
5.2.Декларация по  чл.61р, ал. 5 от  ЗМДТ;-Изтегли от тук
5.3.Справка-декларация за броя на реализираните нощувки,по чл. 116, ал.4 от ЗТ.-Изтегли от тук
 
6.Приемане и обработване на декларация по чл.61н от  ЗМДТ за облагане с патентен данък данък.
6.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
6.2.Декларация по  чл.61н от  ЗМДТ;-Изтегли от тук6.3.Решение на ТЕЛК /ако е налице такова обстоятелство/
6.4.Копие от удостоверение за вписване в регистъра на чираците (ако работното място се използва за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите);
 
7.Приемане и обработване на декларации по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество.
7.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
7.2.Декларация по  чл.49, ал.3 от  ЗМДТ;-Изтегли от тук
7.3. Документ за полученото имущество по дарение;
7.4.Дарителско свидетелство или договор;
7.5.Решение на ТЕЛК /ако е налице такова обстоятелство/;
 
8.Приемане и обработване на декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата;
8.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук
8.2.Декларация по  чл.32 от  ЗМДТ;-Изтегли от тук
8.3.Документи удостоверяващи собственост на наследодателя;
8.4.Документи за банкови сметки на наследодателя;
 
9.Приемане и обработване на декларации по чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл.22,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дупница за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
9.1Заявление по образец;-Изтегли от тук
9.2.Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл.19,ал.4,т.2 от НОАМТЦУ;-Изтегли от тук

10.Приемане и обработване на декларации по чл.18,ал.2, т.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дупница за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци;
 10.1.Декларация по чл.18, ал.2, т.1 от НОАМТЦУ;-Изтегли от тук

11.Приемане и обработване на заявление за закриване на партида за недвижим имот;
11.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук

12.Приемане и обработване на заявление за закриване на партида за МПС;
12.1.Заявление по образец;-Изтегли от тук