Финансирани от др. програми и фондове
1. Проект Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Дупница / Международен фонд "Козлодуй"

Продължителност на проекта:

Описание: Проектът предвижда остарялото улично осветление да бъде заменено с ново, изградено по модерна LED технология, която гарантира работеща в пълен обем система за улично осветление и отговаряща на съвременните изисквания за управление и експлоатация на уличното осветление.Паралелно с това ще се извърши:  Категоризация на улиците, съгласно европейски норми за улично осветление и нормиране нивото на осветление;Подготовка на системата за съвременно автоматизирано управление на уличното осветление /мобилно, чрез GPRS и SMS мрежа/ и внедряване на мерки и технически средства за различна степен на осветеност през нощните часове по градските артерии. В резултат на изпълнението на мерките по проекта се очаква: Изграждане на ново улично осветление на места, където досега не е имало. Намаляване на потребеното количество електроенергия за осигуряване на уличното осветление от   1 658 572,84  kW  на  353 657,80 kW/годишно;

 

Стойност на проекта: 1 000 000 лв

 

 

2. Проект Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общински драматичен театър „Невена Коканова” гр.Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции.

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Описание: Целта на проекта е да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на Общински драматичен театър чрез подмяна на отоплителната система и вътрешен ремонт.

Стойност на проекта: 210 409 лв.

 

3. Проект “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ “Зора” – гр. Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции.

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Стойност на проекта: 202 679 лв.

 

4. Проект “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ “Евлоги Георгиев” – гр. Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Стойност на проекта: 171 331 лв.