Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

ОП ”Развитие на човешките ресурси”

1. Проект "Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация" ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 14.12.2011 г. - 01.08.2013 г.

Описание: Проектът е насочен към надграждане на мрежата от социални услуги, предоставяни в общността на територията на община Дупница и осигуряване на трудова заетост на лица, представители на целевата група на настоящото проектно предложение чрез създаване на комплексно социално предприятие за обществено хранене и за извършване на технически дейности в подкрепа на общинската администрация в процеса на интегрирано предоставяне на социални услуги за преодоляване на бедността и социалната изолация.

Стойност на проекта: 173 177 лв.

 

2. Проект "Образовани и успешни" ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 27.12.2012 г. - 19.10.2013 г.

Описание: Подпомагане процеса на реинтеграция на отпаднали ученици и превенция на повторното им отпадане чрез създаване на адаптивна приемна среда в училищата на община Дупница.

Стойност на проекта: 136 358 лв.

 

 

3. Проект „Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж” ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 04.12.2012 г. - 01.08.2014 г.

Описание: Проектът е инструмент за превенция на настаняването в институции, както и за стимулиране на социалното включване, икономическото и социално сближаване. Ще бъде разкрита нова социална услуга – Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж (ДСП) в община Дупница. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 18 месеца. През 12 от тях ще се предоставят социални услуги на 280 потребители с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, без това да е предпоставка да напускат своята естествена домашна среда.

Стойност на проекта: 197 000 лв.

 

4. Проект „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница” ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 25.09.2013 г. - 01.11.2015 г.

Описание: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.

Стойност на проекта: 1 316 000 лв.

 

5. Проект ЦНСТ ☺НАДЕЖДА☻ ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължителност на проекта: 01.05.2014 г. - 31.10.2015 г.

Описание: Създаване на ЦНСТ

 Стойност на проекта: 219 000 лв.

 

 

6. Проект И аз имам семейство” МТСП -Агенция за социално подпомагане

Продължителност на проекта:14.09.2011г..- 31.12.2015г.

 Описание: Проектът цели промяна на философията за грижа за децата, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца.

Стойност на проекта: 28 000 лв.