Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Проект на наредби, решения и др.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница (дата на публикуване 05.05.2017 год.)

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Дупница


Проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница


Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница.


Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Дупница


Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “ПОДДЪРЖАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ” гр. Дупница


Проект на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУПНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ