Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Проект на наредби, решения и др.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Дупница


Проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница


Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница.


Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Дупница


Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “ПОДДЪРЖАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ” гр. Дупница


Проект на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУПНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ