Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Състав и структура на ОбС

Начело на Общинският съвет – Дупница стои Председател, който изпълнява следната функция:

- Свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет;
- Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет и организира изготвянето на дневния ред на заседанията, след консултации с ръководителите на групите общински съветници;
- Контролира и координира работата на постоянните комисии и осигурява условия за тяхната дейност;
- Подпомага общинските съветници в тяхната дейност;
- Разпределя проекти на правилници, наредби, инструкции и предложения за решения на общинския съвет между комисиите, съобразно техните компетенции и уведомява състава за тяхното постъпване;
- Осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки, предвидени в този правилник;
- Определя местата на общинските съветници и другите присъстващи лица в заседателната зала;
- Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския съвет и текста на приетите актове;
- Представлява съвета пред външни лица и организации, партии, обществени организации и
движения, както и други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
- Координира взаимоотношенията в общинския съвет по установения ред;
- Обявява пред населението решенията на общинския съвет по установения ред;
- Следи за спазването на този правилник.
 
 
Председател на Общински съвет Дупница е г-н Ивайло Любенов Константинов.

Общинските съветници са 33 на брой.