Наеми и продажби

Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-939 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота с индентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19, находящи се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил
10.09.2018

Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-938 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с индентификатор 24791.136.48, находящ се в землището на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил
10.09.2018

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-926 / 30.08.2018 г., за отдаване под наем на 12 броя общински недвижими имоти - частна общинска собственост
03.09.2018

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-868/13.08.2018 г., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.19.271 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ 65 кв. м, гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий” 74
13.08.2018

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-775 / 17.07.2018 г., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.13.372 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 60 кв.м, гр. Дупница, жк. „Чавдар войвода”
19.07.2018

Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв.м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ XIII - за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99
03.07.2018