Наеми и продажби

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.40 по КК на град Дупница
14.05.2019

Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-429 / 09.05.2019 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.90, находящ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил
10.05.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-420 / 07.05.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти, находящи се в Парк "Рила" - за търговска и спортно-развлекателна дейност
07.05.2019

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-288 / 28.03.2019 год., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.16.100 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 200 кв. м, гр. Дупница, Парк Рила
03.04.2019

Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-262 / 20.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - първи етаж от сграда с идентификатор 68789.20.412.1, със засроена площ 144.00 кв. м
29.03.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед РД 04-272/25.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - 1 бр помещение - за офис, с площ 25.33 кв.м. находящ се в старата поликлиника на ул Солун 4
26.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-272/25.03.2019 г. на Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-270/22.03.2019 г.     ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 254/14.12.1998 г. – представляващ офис с площ от 25.33 кв.м, находящ се в обособената част от партера в двуетажна пристройка към масивна пететажна сграда на бивша поликлиника, в УПИ I-за Поликлиника, кв. 64 по регулационния план на град Дупница,...