Наеми и продажби

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-376/02.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 18/23.02.2018 г., Община Дупница
10.04.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-347/21.03.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект и прилежащ терен към него с обща площ от 240 кв.м, находящ се в гр. Дупница, парк Рила
21.03.2018

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот
20.03.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 по КК на гр. Дупница, с площ 76.05 кв.м, находящ се в гр. Дупница, жк. Велчова завера, бл.45, ет.1,обект 1
14.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-264/26.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница
02.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-243/21.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/26.01.2018 г., Община Дупница
26.02.2018