Наеми и продажби

Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно заповед РД 04-9/07.01.2019 за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.29.162.2 по КК на Дупница с площ 68 кв.м., находящо се в Градска градина
08.01.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1228/05.12.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.3 по КК на гр. Дупница, с площ от 49.13 кв. м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Солун" №4
18.12.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1222 / 03.12.2018 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещения - за склад, находящи се в гр. Дупница, ул "Яхинско шосе", № 1
03.12.2018

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1195/27.11.2018 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на терен с площ 33 кв.м. - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в Дупница, ул. Патриарх Евтимий, кв. 194 УПИ I
28.11.2018
  ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински имот с идентификатор 68789.19.279.1, съгласно скица № 15-829826/09.11.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 33.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“, кв. 194, УПИ I, по плана на гр. Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 739 от 25.03.2002 г., Имотът се отдава за срок от 10 години. Имотът се...

Продажба на 17 броя движими вещи
02.11.2018

Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил
31.10.2018