Наеми и продажби

Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-259 / 19.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.789.29.162.2 по КК, с площ от 68.00 кв.м, находящ се в гр. Дупница, Градска градина
20.03.2019

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД04-152/15.02.2019 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 по КК на гр. Дупница, с площ от 25.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Бистрица", бл. 63, ет. 1
22.02.2019

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в с. Самораново
14.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-133/12.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА  Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 65245.1.186.1.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест, сграда едно, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област...

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-99 / 31.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 по КК на гр. Дупница, с площ от 72.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
13.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед № РД04-99/31.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА           Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет, сграда две, самостоятелен обект четиридесет и четири/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор...

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-93 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.5 по КК на гр. Дупница, с площ от 42.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
07.02.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-92 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
07.02.2019