Наеми и продажби

Продажба на 17 броя движими вещи
02.11.2018

Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил
31.10.2018

Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД 04-1080 / 25.10.2018 г. за отдаване под наем на помещения с обща площ от 118.77 кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", кв. 62, гр. Дупница, ул. "Иван Вазов" № 19
26.10.2018

Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-1049 / 16.10.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.504.133.6.1 по КК на с. Крайници, с площ от 81.00 кв. м, находящ се в с. Крайници, ул. "Трети Гвардейски полк" 13, ет. 1
25.10.2018

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-1051/16.10.2018 г., за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
19.10.2018

Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-939 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота с индентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19, находящи се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил
10.09.2018