Наеми и продажби

Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв.м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ XIII - за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99
03.07.2018

Провеждане на конкурс съгласно заповед РД 04-672/26.06/2018 за отдаване под наем на терен с площ 1948 кв.м. за престой и паркиране на автобуси на Автогара Дупница (част от прдгаров площад) с идентификатор 68789.608.229 по КК на Дупница
27.06.2018

Провеждане на търг съгласно заповед РД04-625/19.06.2018 за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367 в с. Крайници с площ 15 кв.м.
20.06.2018

Търг с явно натдаване за продажба на имот 68789.19.77 гр. Дупница, ул. Люляк 33, с площ 725 кв.м
19.06.2018

Търг с явно натдаване за продажба на имот 68789.602.4 в Дупница, Самоковско шосе 1 с площ 444 кв. м.
19.06.2018

Публично оповестен конкурс за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.14 в блок 45 ул. Иван Вазов
19.06.2018