Наеми и продажби

Конкурс съгласно заповед № 1424/10.08.2017 г на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, за отдаване под наем на помещение в здравната служба на с. Яхиново Община Дупница
11.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №8/31.01.2008г. на Общински съвет гр.Дупница
01.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прието с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общ. Съвет гр.Дупница
19.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 1188/19.06.2017 год. на Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА 1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 80491.92.20 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район деветдесет и две, имот двадесет/,  в землището на село Червен брег, местност: „Воденицата,”, с площ: 11 039 кв.м /единадесет хиляди и тридесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива -  публична общинска...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница - инж. М.Чимев относно публичен търг с явно наддаване
29.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев   ОБЯВЯВА 1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 80491.73.203 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и три, имот двеста и три/, в землището на село Червен брег, местност: „Джерманче,”, с площ: 66 598 кв.м /шестдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупниица
18.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г.   ОБЯВЯВА                      Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот, находящ се в Здравна служба – масивна двуетажна сграда с идентификатор 39339.504.133.2, с по три стаи и коридор на всеки етаж, строена 1940 г., УПИ І – за обществен център, кв. 32, с адрес: с....

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с тайно наддаване
16.05.2017
  ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА          Публичен търг с тайно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота: гр.Дупница, ул.”Иван Вазов”, бл.45, ет.1,...