Наеми и продажби

Обявление на основание Заповед №РД04-516/10.05.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
16.05.2018

Прожеждане на конкурс съгласно заповед № РД 04-483/26.04.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект-павильон за продажба на топли напитки, фрешове и ядки - 5 кв.м. находящ се в парк "Рила"
27.04.2018

Провеждане на търг съгласно Заповед № РД04-444/16.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница, за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.407 по КК на гр. Дупница, с площ от 121.00 кв. м. в жк. Бистрица
25.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-376/02.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 18/23.02.2018 г., Община Дупница
10.04.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-347/21.03.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект и прилежащ терен към него с обща площ от 240 кв.м, находящ се в гр. Дупница, парк Рила
21.03.2018

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот
20.03.2018