Други обяви

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил във връзка със сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Бистрица, с.Самораново и с.Тополница за календарната 2018 год.
17.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на екип за работа в „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” за длъжност: Рехабилитатор
18.10.2017

Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017-2018 година
13.10.2017

Вътрешни правила за реда и организацията на работа в "Общински приют за безстопанствени кучета " (ОПБК) - гр. Дупница
09.10.2017

Обявление за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дупницатранс" ЕООД гр. Дупница
20.09.2017

Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 126 от 08.09.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
15.09.2017