Други обяви

Заповед №1318/18.07.2017 г на Кмета на Община Дупница
19.07.2017
Относно ползуването на питейна вода за поливни и промишлени цели.Пълния текст на Заповед №1318/18.07.2017г може да видите тук.

Община Дупница удължава срока за набиране на кандидати за обслужване в "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
17.07.2017
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.005-0098-С01 по проект „Дневен център за възрастни хора с уврежадния – шанс за активно включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.005 “Активно включване”, приоритетна ос: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Методология за кандидатстване, оценка и подбор на потребители на социални услуги“,  представяме следнотo: О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на екип за работа в „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”
05.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТИ ПО ОБРАЗЕЦ

ОБЯВЛЕНИЕ: Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с уврежадния – шанс за активно включване”
30.06.2017
Обявлението във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.005-0098-С01 по проект „Дневен център за възрастни хора с уврежадния – шанс за активно включване” може да изтеглите от тук Заявление  за ползване на услугите по проект„Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за включване” може да изтеглите от тук

Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 93 от 23.06.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
26.06.2017
      ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА ОТ 23.06.2017 Г.       ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница.  относно  ов с едноличен собственик на капитала Община Дупница. ограничена отговорност "щноспестовни влогове.ужди в обхвата на /вх. № 416/13.06.2017 г./   НА ОСНОВАНИЕ:  Чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за...

ОТНОСНО: Предлагани електронни услуги от отдел "Пенсии"
20.06.2017
                Съобщение и списък на предлаганите електронни услуги от отдел "Пенсии"