Други обяви

Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", с. Джерман, м. "Кулата", общ. Дупница
21.03.2019

Заповед №РД04-233 / 12.03.2019 г. на Кмета на Община Дупница за изземване на части от общински недвижими имоти - публична общинска собственост - които имоти се владеят без основание от "Криста - 2003" ЕООД
13.03.2019

Инвестиционно предложение а изграждане на "Автокъща" в поземлен имот № 68789.550.9, гр. Дупница, м. "Валого", общ. Дупница
13.03.2019

Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в землището на с. Бистрица"
13.03.2019

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - парцел VII -233, квартал 22 по РП на с. Дяково
13.03.2019

Провеждане на публичен оповестен конкурс за продажба на ПИ № 68789.603.405 по КК на гр. Дупница
13.03.2019