Други обяви

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на съществуващи сгради в "цех за мелкопреработване и склад за хранителни продукти с пакетажен цех" в с. Яхиново
13.12.2018

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Автокъща и собствен водоизточник - тръбен кладенец" в местност "Бели Янко", гр. Дупница
13.12.2018

Заповед РД04-1201 / 29.11.2018 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница
01.12.2018

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща" в местност "Сурлан" по КК на с. Блатино
29.11.2018

Kонкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците"
28.11.2018
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) обявява конкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците" Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления: Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите; Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари); Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково поведение; Мероприятия, инициативи и дейности за превенция на рисково поведение...

Уведомление за инвестиционно предложение
22.11.2018