Други обяви

Инвестиционно предложение за изграждане на „Автокъща и една едноетажна сграда за обществено обслужване“, в поземлен имот с идентификатор № 68789.552.19, местност „Лъката“ по кадастралната карта на гр.Дупница
19.09.2018

Заповед № РД 04 - 897, относно ползването на питейна вода в населените места на Община Дупница
20.08.2018

Заповед № РД-05-150 / 06.08.2018 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на Община Дупница за стопанската 2018/2019 година
15.08.2018

Изготвени са предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за землищата на територията на Общинска служба земеделие
06.08.2018

Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 94 от 20.07.2018 г. на ОбС - гр. Дупница
02.08.2018

Инвестиционно предложение "Изграждане на Автокъща" (местност "Сурлан", с. Блатино)
31.07.2018