Други обяви

Уведомление за инвестиционно предложение - изграждане на цех за млекопреработване в с. Яхиново
09.11.2018

Инвестиционно предложение за: "Млекосъбирателен център с преработка до 500 л/ден" в УПИ - парцел VI-89, кв. 58 по плана на с. Крайници, община Дупница
06.11.2018

Заповед № РД04-1043 / 16.10.2018 г. за определяне на границите на районите, вида на предлаганите услуги за третиране на твърдите битови отпадъци и чистотата на сметоизвозване за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
24.10.2018

Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ с цел промяна предназначението на земеделски имот в имот от териториално-устройствена зона с обществено-обслужващо предназначение на поземлен имот с идентификатор № 68789.551.16, местност "Бели Янко", землище на гр. Дупница
17.10.2018

Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2018-2019 година
15.10.2018

Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор № 68789.791.3, местност "Кубасина", по КК на гр. Дупница
27.09.2018