Други обяви

Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница
04.05.2018

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска 2018 - 2019 год.
30.04.2018

Обява за инвестиционно намерение за реализиране на обект „Предотвратяване на риска от замърсяване на р.Бистрица в участък с дължина до 60 м. в регулацията на с.Бистрица, община Дупница чрез укрепване на бреговете и коритото”, с възложител Община Дупница
11.04.2018

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение ”Автокъща и автосервиз”
04.04.2018

Обявление относно предстоящо отчуждаване на част от поземлен имот
23.03.2018

Неразпределени пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване находящи се в землището на Община Дупница
09.03.2018