Други обяви

“Supply of multi-functional machine for external area maintenance” under project CB007.2.32.142 “Preservation and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”
19.09.2019

Списък на оценени и класирани кандидати по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница”
18.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по документи за събеседване за длъжности "Санитари" и "Рехабилитатор/Кинезотерапевт" по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01
18.09.2019

Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап, за продажба на ПИ 68789.603.152, по КК на град Дупница, ведно с изградените в него сгради
16.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване във връзка с проведен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
04.09.2019

Удължаване срока за прием на документи за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
02.09.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка