Други обяви

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ
14.01.2019

Покана за провеждане на обществено обсъждане на инвентаризация, горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари на горите, собственост на Община Дупница
28.12.2018

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на съществуващи сгради в "цех за мелкопреработване и склад за хранителни продукти с пакетажен цех" в с. Яхиново
13.12.2018

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Автокъща и собствен водоизточник - тръбен кладенец" в местност "Бели Янко", гр. Дупница
13.12.2018

Заповед РД04-1201 / 29.11.2018 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница
01.12.2018

Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща" в местност "Сурлан" по КК на с. Блатино
29.11.2018