Други обяви

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
09.01.2018

Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
05.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД04-1339/21.12.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
28.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА”
22.12.2017

ОТНОСНО: Докладна записка от Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“
21.12.2017

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед №РД04-1282/01.12.2017 год. на   Кмета на Община Дупница
15.12.2017