Други обяви

Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“
15.07.2019

Изграждане на автокъща в поземлен имот №04354.6.13, м. "Реката", землище на с. Блатино
12.07.2019

Изграждане на автокъща и авто паркинг с. Джерман
03.07.2019

Склад за препарати за растителна защита
03.07.2019

Изграждане на автокъща с. Блатино
03.07.2019

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на собствен водоизточник и сграда с жилищно предназначение
03.07.2019