Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Архитектура и градоустройство

20.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № 92-00-35/20.02.2017 год. по реда на §4, ал. 2 и ал. 3 от ДР на ЗУТ

     Община Дупница по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от ДР на ЗУТ, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че за лицето Христо Димитров Калайджиев не са открити дани в семейни регистри и Локолно База Дани в отдел «ГРАОН» в Община Дупница ОБЯВЯВАМ, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП)- Работен устройствен план (РУП) - в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-2137, VІІ-2136 и VІІІ-2135, кв. 110, по регулационния план на гр. Дупница, поземлени имоти с идентификатори 68789.17.275, 68789.17.274 и 68789.17.273 по КК на гр. Дупница.        Проекта е изложен в...


20.02.2017
Съобщение с изх. № 91-00-12/17.02.2017 год. по реда на чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

     Община Дупница по реда на чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 11/16.02.2017 год. въз основа на одобрен проект № 11/2016 год. за строеж от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква «ж» от ЗУТ и чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 год. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр.72 от 15.08.2003 год., изм. и доп., бр.23 от 22.03.2011 год., в сила от 23.04.2011 год., изм. и доп., бр.98 от 11.12.2012 год., в сила от 11.12.2012 год.): УКРЕПВАНЕ ДЕСНИЯ БРЯГ...


20.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 94-В-222/17.02.2017 год. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК с което се съобщава на ВАНЯ МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед № 127/17.01.2017 год. на Кмета на Община Дупница, за предприемане на действия по ремонтирани на стреха и мазилка на южната фасада на сграда с идентификатор 68789.17.313.1 по КК на гр. Дупница

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ДО ВАНЯ МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА , жк. “Бистрица”, бл.79, ап.25, гр. Дупница УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА,             На 17.01.2017г. е издаден индивидуален административен акт - Заповед №127/17.01.2017год. на Кмета на Община Дупница, с която нарежда на: Илия Михайлов Илиев, Ваня Михайлова Павлова и Георги Владимиров Георгиев, като собственици по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ, в 3-месечен срок след влизане в сила на заповедта, да предприемат действия по ремонтиране на стрехата и компрометираната мазилка на южната фасада на сграда с идентификатор 68789.17.313.1 по кадастралната карта на гр. Дупница, находяща се в имот с идентификатор 68789.17.313 по кадастралната карта на гр. Дупница,...


13.02.2017
Обявление Изх.№92-00-28/10.02.2017 г на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ

Община Дупница по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че лицата Радостина Кирилова Теничева, с постоянен адрес: гр. Дупница, ж.к.”Бистрица”, бл.57, вх.В, ет.3, ап.23; Олег Славев Накев, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.”Хаджи Димитър” бл.117, вх.В, ет.3, ап.57; Виолета Славева Крилчева, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.”Красна поляна” ІІІ част, бл.340, вх.Б, ет.7, ап.61 и Бойка Мирчева Павлова с постоянен адрес: гр.Дупница, ул.”Черни връх” № 11 не са открити на предоставените адреси, ОБЯВЯВАМ, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на...


07.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 226 / 03.02.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено на Таско Генчов Влахов и Иван Генчов Влахов да изработят за своя сметка проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот І-271,             кв. 37 по действащия регулационен план на с. Самораново, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-271, кв. 37 към урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-270...


02.02.2017
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 124б, ал. 3, вр. ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 124б, ал. 3, вр. ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Дупница съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-34-07 / 25.01.2017 год. на Областен управител на Област Кюстендил е разрешено, да бъде изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и Парцеларен план (ПП) в обхват: ПИ 000045 и ПИ 000044 в землището на с. Джерман, община Дупница и двата частна общинска собственост за изграждане на площадка за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране...