Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Архитектура и градоустройство

25.05.2017
Съобщение с изх. № 92-00-107/23.05.2017 год. до ЙОРДАНКА ВАНГЕЛОВА МАРИНКОВА, ОТНОСНО: процедиране проект за изменение на ПУП: изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: УПИ І-ТП, квартал 17 по регулационен план на с. Делян, за промяна на отреждането на урегулирания поземлен имот от „ТП” в „За жилищно строителство”

               Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че на посочения адрес: гр. София, ж.к. "Гоце Делчев" № 235Е; 03; 097, не е открито лицето Йорданка Вангелова Маринкова, СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) І-ТП, квартал 17 по регулационен план на с. Делян, за промяна на отреждането на урегулирания поземлен имот от „ТП” в „За жилищно строителство”, с което не се нарушава конфигурацията на новообразувания...


25.05.2017
Съобщение с изх. № 92-00-107/23.05.2017 год. до ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА, ОТНОСНО: процедиране проект за изменение на ПУП: изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: УПИ І-ТП, квартал 17 по регулационен план на с. Делян, за промяна на отреждането на урегулирания поземлен имот от „ТП” в „За жилищно строителство”

               Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че на посочения адрес: гр. София, ул. "Павлово", 008; 08; 014 не е открито лицето Цветелина Владимирова Павлова, СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) І-ТП, квартал 17 по регулационен план на с. Делян, за промяна на отреждането на урегулирания поземлен имот от „ТП” в „За жилищно строителство”, с което не се нарушава конфигурацията на новообразувания урегулиран поземлен...


25.05.2017
Съобщение на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 1013 / 23.05.2017 год. на Председателя на Районен съд гр. Дупница и Михаил Христов Билярски, е разрешено да бъде изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за съдебна палата, кв. 65 по регулационния план на гр. Дупница, за разделяне на  два нови урегулирани поземлени имота, предвид документите са собственост, както следва: урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за съдебна палата ( част от поземлен имот с идентификатор...


23.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

       На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 1003 / 22.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план: изменение на плана за регулация в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-510, кв.24 по регулационния план на с.Червен брег, общ.Дупница, имот с идентификатор 80491.502.186 по кадастралната карта (КК) на с.Червен брег, общ.Дупница, с което вътрешните регулационни линии на УПИ І-510 по границите с УПИ VІІІ-511, V-513 и ІІ-593 (имот с идентификатор 80491.502.185, част от имот с...


19.05.2017
Съобщение по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ с изх. № 91-00-41/18.05.2017 год. за процедиране проект за изменение на ПУП – ПУР в обхват: улица с о.т. 2177÷2178÷ 2179 –ул. «Хан Крум» и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-За жилищно строителство и магазини, кв. 80, по регулационния план на гр. Дупница

ДО   Собствениците носители на ограничени вещни права в сгради с режим на етажна собственост на:   ул. «Хан Крум» № 2, вх. «А», вх. «Б», вх. «В» гр. Дупница (урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ- За жилищно строителство и магазини, кв. 80, по действащия регулационен план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор № 68789.607.263, и идентификатор за сградата № 68789.607.263.1 по кадастралната карта на гр. Дупница).   ул. „Лоза” № 1, вх. вх. «А», вх. «Б», вх. «В» гр. Дупница (урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ- За жилищно строителство и магазини, кв. 80, по действащия регулационен план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор № 68789.607.263, и идентификатор за...


18.05.2017
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК с изх. № 92-00-69-(1)/15.05.2017 год. на Заповед № 773/18.04.2017 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в обхват: УПИ ІХ-5857, кв. 181 по регулационния план на гр. Дупница

        Община Дупница по реда на чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицето Бойка Мирчева Павлова, отсъства на посочения постоянен адрес: гр. Дупница, ул.»Черни връх» №11; Антон Мирчев Мишев, отсъства на посочения постоянен адрес: гр. Дупница, ул.»Черни връх» №11;  и  Радостина Кирилова Теничева отсъства на посочения  постоянен адрес : гр.Дупница, ж.к.»Бистрица» бл.57, вх. В, ет. 3, ап. 23 СЪОБЩАВА,  че със Заповед № 773 / 18.04.2017 год. на Кмета на Община Дупница е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) изработен на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ в обхват:...