Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение с изх. № 91-00-9/16.01.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК на Заповед № РД04-1140/13.11.2017 год. на Кмета на община Дупница за одобряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 65245.4.653, м. “Под селото” по КК на с. Самораново.
17.01.2018

Съобщение с изх. № 91-00-14/17.01.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА НЕНКОВА, с което се съобщава че на Тодор Николов Занев е издадено РС№ 128/2017 год. за строеж: ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА НА ОСНОВНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ С ЖИЛИЩНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ниска по височина с идентификатор 68789.607.137.2 по КК на гр.Дупница в имот с админ адрес: гр. Дупница, ул. “Морава” № 5
17.01.2018

Съобщение с изх. № 91-00-10/16.01.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до ВЕНЕРА ХРИСТОВА МИЛОШОВА и АТИНА ХРИСТОВА МИЛОШОВА-ГЕОРГИЕВА, с което се съобщава че на Тодор Николов Занев е издадено РС№ 128/2017 год. за строеж: ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА НА ОСНОВНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ С ЖИЛИЩНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ниска по височина с идентификатор 68789.607.137.2 по КК на гр.Дупница в имот с админ адрес: гр. Дупница, ул. “Морава” № 5
17.01.2018

Съобщение с изх. № 91-00-7/15.01.2018 год. до АНКА ПЪРВАНОВА СТОЯНОВА, “БИСЕР АУТО” ЕООД с управител: БИСЕР ИВАНОВ СТАНКОВ, че със Заповед № РД 04-1224/29.11.2017 год. на Кмета на община Дупница е одобрен ПУП–ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ 006037, м.“Реката” по КВС на с. Блатино
15.01.2018

Съобщение с изх.№ 94-Д-38/15.01.2018 год. до ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ, че със Заповед №РД04-1212/27.11.2017 год. на Кмета на община Дупница е одобрен проект за изменение на ПУП–ИПР предвиждащ регулационните линии на УПИХІV-78 към УПИІV-332, УПИХХІ-79, УПИХV-80,82,кв. 41 по РП на с.Яхиново да се поставят в съответствие с им.граници м/у ПИ с ид.№87727.201.46 и ПИ87727.201.45, 87727.201.42, 87727.201.47 по КК на с.Яхиново
15.01.2018

Съобщение с изх. № 91-00-8/15.01.2018 год. до ДИМИТЪР ГРИГОРОВ КОСТАДИНОВ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ И ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ, че със Заповед № РД 04-1209/27.11.2017 год. на Кмета на община Дупница е одобрен ПУП–ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ с ид.87727.20.28, м.“Полето” по КК на с. Яхиново
15.01.2018