Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение Изх.№ 92-00-354 / 17.11.2017 год. Община Дупница по реда на чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицето ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА НЕНКОВА НЕ Е ПОТЪРСИЛО ПРАТКА R PS2600 009449 F
17.11.2017

Съобщение с изх.№ 92-00-353/14.11.2017 год. по реда на чл. 61, ал.3 от АПК до лицето: КИРИЛ СПАСОВ БОЖКОВ , че е издадена виза за проектиране № 64/01.09.2017 год., чрез която на основание чл.140, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е допуснато да се изработи проектна документация
14.11.2017

Съобщение с изх.№ 92-00-351/13.11.2017 год. по реда на чл. 61, ал.3 от АПК до лицата: ВЕНЕРА ХРИСТОВА МИЛОШОВА и АТИНА ХРИСТОВА МИЛОШОВА-ГЕОРГИЕВА, че е издадена виза за проектиране по повод заявление № 94-Т-236/10.10.2017г. от Тодор Николов Занев е издадена виза за проектиране № 76/17.10.2017 год., чрез която на основание чл.140, ал.1 и ал. 2, чл. 134, ал. 6, вр. 183, ал. 4 от ЗУТ е допуснато да се изработи проектна документация
13.11.2017

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до лицето ЛИЛЯНА СТОИМЕНОВА ПАРИЗОВА, че е издадена Заповед № РД-04-959/20.09.2017 год. на Кмета на община Дупница за одобряване на ПУП-план за регулация (ПР)
09.11.2017

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до лицата: КИРИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ, ЛИДИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА-ГАВРИЛОВА, ВЯРА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА и ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА, че е издадена Заповед № РД-04-1002/27.09.2017 год. на Кмета на община Дупница за одобряване на проект за изменение на ПУП-изменение на план за регулация (ИПР)
09.11.2017

Съобщение с № 92-00-345/07.11.2017 год. до ЦВЕТА ЙОРДАНОВА ЧАРАКЛИЕВА по реда на §4 от ДР на ЗУТ, с което се съобщава, че е издадена Заповед № РД-04-1017/05.10.2017 год. за осигуряване на свободен достъп в УПИ ХХІІІ-2093, кв. 78 по РП на гр. Дупница за изпълнение на строително-монтажни работи
08.11.2017