Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение с № 92-00-294/21.09.2017 год. до РУМЕН ГЕОРГИЕВ СТАНОЕВ по реда на §4 от ДР на ЗУТ, с което се съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 95/08.09.2017 год. по одобрен проект № 73/2017 год. на обект: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "МАГАЗИН ЗА МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ" САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИД.68789.608.37.1.1 В "МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ - ЗАКУСКИ", с административен адрес на имота: гр. Дупница, пл. "Независимост" № 1, ет. 1
21.09.2017

Съобщение № 92-00-287/19.09.2017 год. ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ с идентификатор № 87727.20.28, местност "Полето" по кадастралната карта на с. Яхиново, предвиждащ отреждане на имота за "Учебен полигон за подготовка на водачи на МПС, учебен кабинет, офис и паркинг"
20.09.2017

Съобщение № 92-00-288/19.09.2017 год. ДО ЮЛИЯН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ № 005038 по КВС, местност "Вейнико", землище с. Блатино
20.09.2017

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
19.09.2017

Съобщение с № 92-00-280/12.09.2017 год. до КАТЮША ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА по реда на чл.61, ал. 3 от АПК на Заповед № 1430/11.08.2017 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план по чл.110,ал.1,т.2 ОТ ЗУТ - План за регулация, изработен на основание чл.134,ал.2,т.2 и т.6 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-495, кв. 32 по регулационния план на с. Крайници
12.09.2017

Съобщение с № 92-00-279/12.09.2017 год. до ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ по реда на чл.61, ал. 3 от АПК на Заповед № 1430/11.08.2017 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план по чл.110,ал.1,т.2 ОТ ЗУТ - План за регулация, изработен на основание чл.134,ал.2,т.2 и т.6 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-495, кв. 32 по регулационния план на с. Крайници
12.09.2017