Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение с № 92-00-50-(1)/13.04.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК на Заповед № РД 04-314/16.03.2018 год. на Кмета на Oбщина Дупница с която е одобрен ПУП - ПЗ на поземлен имот № 000215 по КВС на землище с. Блатино, общ. Дупница, местност "Реката"
16.04.2018

Съобщение с № 92-00-54-(1)/03.04.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК на Заповед № РД 04-353/22.03.2018 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен ПУП-изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ ІХ-1514 в кв. 82 по регулационния план на гр. Дупница
10.04.2018

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
03.04.2018

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
03.04.2018

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
03.04.2018

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
02.04.2018