Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Архитектура и градоустройство

25.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 819/24.04.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за застрояване (ИПЗ) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, кв. 2 по парцеларния план на “Горска техника” ЕАД, землище Самораново, с което се променят показателите на застрояване по чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за устройване на обект “Административна...


20.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 779 / 20.04.2017 год. на Кмета на Община Дупница е одобрено техническо  задание по чл.125 от ЗУТ и е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 39330.118.19 по кадастралната карта на с.Крайници, с адрес на имота: местност Овчарници при Свилен Крекманов, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, с цел установяване на териториално-устройствена зона по чл.23, ал.3 от Наредба № 7...


18.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 92-00-48-(1)/18.04.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

       Община Дупница по реда на чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицето Олег Йорданов Петков, с постоянен дрес: ж.к. „Бистрица” бл. 59, вх. А, ет. 4, ап. 18, гр. Дупница, не е потърсило пратка (писмо), с изх. № 92-00-48/14.03.2017 год., съобщава, че на името на МАЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА , е издадено Разрешение за строеж № 22/2017год., въз основа на  одобрени проекти 14/2017 год., за строеж пета категория: Преустройство на таванско помещение на едноетажна жилищна сграда (удостоверение за заварен строеж № УТ-131/11.08.2016 год.) с идентификатор 68789.607.355.1 по КК на гр. Дупница (временен строеж)      Местоположение: поземлен имот...


06.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед 696 / 04.04.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено на Венета Стоилова Механджийска, Катюша Димитрова Кръстева и Наташа Димитрова Костадинова наследници на Димитър Станкев Механджийски да изработи за своя сметка проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-495, кв. 32  по регулационния план на с. Крайници, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-495, кв. 32 към урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ- 496...


06.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед 695 / 04.04.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено на Даниела Венчова Терзийска да изработи за своя сметка проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-107, 108, кв. 7 по действащия регулационен план на с. Самораново, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-107, 108, кв. 7 по регулационния план на    с. Самораново към урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-113, урегулиран поземлен имот (УПИ)...


24.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 594 / 22.03.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено на Георги Стоилов Градевски  и на Георги Иванов Градевски, Йорданка Темелакиева Градевска, Любен Иванов Градевски и Висилка Витанова Градевска да изработят за своя сметка проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот ХVІ-428, кв. 34   по действащия регулационен план на с. Самораново, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-428,  кв. 34 по регулационния план...