Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Архитектура и градоустройство

20.03.2017
Съобщение с изх. № 57-00-1-(1)/02.03.2017 год. за одобряване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия

     Община Дупница съобщава, че с Решение № 1 / 27.01.2017 год. на Общински съвет-гр. Дупница, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е одобрен Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за определяне на трасе за подземна електрическа кабелна линия «Кабелен електропоровод-СН от В.Е-20 кV  на ТП «ДЗС», с. Бистрица към извод «Самораново» на ПС «Марек» за външно ел. захранване на обектите в поземлен имот с идентификатор 04220.18.32, местност «Фандаклъка», по кадастралната карта на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил.   ...


20.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 92-00-29-(1)/20.03.2017 год. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК – Заповед № 309/14.02.2017 год. на Кмета на Община Дупница, за одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват поземлен имот 000200, местност «До селото» по Картата на възстановената собственост (КВС) на с. Блатино

       Община Дупница по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата Стамена Василева Гоцева с адрес: гр. София, ж.к «Красна поляна І-ва част» 22, вх. А, ет. 5, ап. 13 и Александър Асенов Миленков с адрес: гр. София, ж.к «Надежда-ІІІ» бл. 305, вх. Е, ет. 3, ап. 123 не са открити на посочените адреси  СЪОБЩАВА,  че със Заповед  № 309 / 14.02.2017 год. на Кмета на Община Дупница е одобрен Проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот 000200, местност...


20.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № 92-00-30-(1)/10.03.2017 год. по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране на ПУП-изменение на план за регулация (ИПР)

       Община Дупница по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че лицата Стефан Иванов Христов, с постоянен адрес:ул. “Христаки Павлович” №8, гр. Дупница и Младен Методиев Ангелов с постоянен адрес:ул. “Христаки Павлович” №8, гр. Дупница не са  открито на предоставените адреси, обявявам, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-399, кв. 256 по регулационния план на гр. Дупница, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-399, кв. 256 по...


15.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № 92-00-43/08.03.2017 год. по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране на ПУП-изменение на план за регулация (ИПР)

       Община Дупница по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че лицата Асенка Йорданов Гавраилова, с постоянен адрес:ул. “Княз Ал. Батемберг” №95, гр. Дупница не е  открито на предоставения адрес, обявявам, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-195, кв. 255 по регулационния план на гр. Дупница, така че  границата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-195, кв. 255 по регулационния план на гр. Дупница към урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-194...


15.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 16 от протокол № 2 от Заседание на Об. С Дупница от 24.02.2017 год. е разрешено на Община Дупница да изработи за своя сметка проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68789.551.14,  м.„Бели Янко” по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г....


15.03.2017
Обявление № 92-00-52/15.03.2017 год. на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за приети помощни планове и планове на новообразувани имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност “Дренски рид-Свети Спас”, землище гр. Дупница съгласно съдебни решения

       Община Дупница, Област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че с Протокол № РД-18-199/07.12.2016 год. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-20-315/05.12.2016 год. на Областния управител на област Кюстендил, са приети помощни планове и планове на новообразувани имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност “Дренски рид-Свети Спас”, землище гр. Дупница съгласно съдебни решения, а именно: І. план на новообразуваните имоти  за местност “Дренски рид-Свети Спас”, землище гр. Дупница, в изпълнение на Решение № 113 от 20.04.2010 год. на Административен съд – Кюстендил в частта за имоти...