Обяви на Архитектура и градоустройство

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
20.07.2017
О Б Я В Л Е Н И Е                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 99 от Протокол № 7 / 23.06.2017 год., от заседание на ОбС - Дупница е:                 1.Одобрено задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от ЗУТ на поземлени имоти с идентификатори № 68789.27.357 и № 68789.27.385 по КК, м.“Злево”, землище на гр. Дупница, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 1296/13.07.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация и застрояване в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ ХXІ–3750, УПИ XXII-3750 и УПИ XXIII-3750, кв. 9 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 1461/20.08.1993г. на Кмета на Община Дупница, поземлени имоти с идентификатори: 68789.610.225, 68789.610.226 и 68789.610.227 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г....

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК с изх. № 92-00-55/13.07.2017 год. на Заповед № 1020/25.05.2017 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен ПУП-РУП-План за застрояване и силуетно оформяне в обхват: УПИ VІ-2137, УПИ VІІ-2136 и УПИ VІІІ-2135, кв. 110, по регулационния план на гр. Дупница
14.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Изх.№ 91-00-55/13.07.2017 год.                                                        Община Дупница по реда на чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че за лицето Христо Димитров Калайджиев липсват данни в семейни регистри и Локална База Данни в отдел „ГРАОН” в Община Дупница  и лицата: Никола Димитров Райнов с адрес: гр. Дупница, ул. „Средна гора” №11, Надка Павлова Иванджийска с адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк” № 12, вх. „Б”, ет.2, ап. 5 не са уведомени лично  СЪОБЩАВА,  че със Заповед № 1020 / 25.05.2017 год. на Кмета...

Съобщение с изх. № 92-00-146/13.07.2017 год. по реда на §4 от ДР на ЗУТ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за процедиране проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ с идентификатор 65245.4.653, м. „Под селото” по КК на с.Самораново
13.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   изх. № 92-00-146 /13.07.2017 год.                  Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ , предвид обстоятелството, че лицата: Йордан Кирилов Виячки, с постоянен адрес: с. Самораново, ул. «Скакавица» № 18; Райна Йорданова Караманска – Миланова, с постоянен адрес:гр. Дупница ж.к.”Бистрица”,бл.2, вх.Г, ет.2, ап.78; Венера Герчова Караколева постоянен адрес: с. Бистрица, ул.”Победа” №10; Цветанка Герчова Великова с постоянен адрес: гр. Дупница, ул.”Проф. Ал. Балабанов” №27; Георги Витанов Виячев с постоянен адрес: гр. София,р-н „Лозенец” ул.”Добри Войников” №51 ,не са открити на предоставените адреси,  Съобщава,...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
10.07.2017
О Б Я В Л Е Н И Е                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 1288 / 10.07.2017 год. на Кмета на община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-606, кв.24 по РП на с.Тополница, общ.Дупница, одобрен със Заповед № 1112 / 11.10.1991 год. на Председателя на ВрИК на ОбНС гр.Станке Димитров, предвиждащ разделянето му на два нови УПИ, с проектни номера...

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ относно изменение на ПУП
07.07.2017
   ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 1277/06.07.2017 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП):  изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-4125, кв. 240 по регулационния план на гр. Дупница, с което се изменят вътрешнорегулационните линии на УПИ XI-4125, кв. 240, така че те да съвпаднат с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68789.13.114 по КК на гр. Дупница. Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта,...