Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение №91-00-58/22.03.2019г. до Цветанка Начова, Катя Яньова, Иванка Начева, Василка Кьосева и Венетка Манчева по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за издадена Заповед № РД04-144/14.02.2019г. на Кмета на Община Дупница.
25.03.2019
Съобщението може да видите --> тук.

Съобщение №91-00-54/21.03.2019г. до Елена Янкова за издадена Заповед №РД04-90/29.01.2019г. на Кмета на Община Дупница.
22.03.2019
СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-54/ 21.03.2019 год.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС     Съобщава на Елена Василева Янкова, с адрес: гр. София, Оборище, бул. "Мария Луиза" № 42, ет. 2, ап. 4, че на 29.01.2019 год.  е издаден индивидуален административен акт – Заповед № РД 04-90/ 29.01.2019 год. Кмета на община Дупница за премахване на „Ограда“ представляваща метална оградна мрежа захваната за метални колове, заграждаща 43 кв. м от улица с ос.т. 10-9а-9б  пред урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-113,114, имот пл. № 113, кв. 2 по регулационния план на с. Дяково.    Изпратеното писмо с изх.№ 94-Е-568-(1)/ 05.02.2019 год. с...

Съобщение №94-К-243 / 08.03.2019 год. до Красимир Старидолски по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за издадена Заповед №РД04-149 / 14.02.2019 год. на Кмета на Община Дупница
19.03.2019

Съобщени № 94-М-7(2)/18.03.2019год. до Светлана Михайлова Качова,Саша Боянова Томова, Стефка Боянова Михайлова , Костадин Янков Попов и Милена Георгиева Качова по реда на чл.61, ал.3 от АПК за издадена Заповед № РД04-107/01.02.2019год на Кмета на Община Дупница
19.03.2019

Съобщение № 91-00-42/14.03.2019г. до Георги Начов и Васил Начов по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, за внесен за одобряване ПУП-ИПР.
15.03.2019
Съобщението може да видите тук.

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) в обхват улица с о.т. 669÷674 и план за регулация (ПР) в обхват: ХVІІІ-2152 (поземлен имот с идентификатор 68789.17.264 по КК на гр. Дупница), УПИ ХVІІ-2151 (поземлен имот с идентификатор 68789.17.263 по КК на гр. Дупница) и УПИ ХІХ-2153 (поземлен имот с идентификатор 68789.17.265 по КК на гр. Дупница) в кв. 110 по регулационния план (РП) на гр.Дупница
12.03.2019