Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявяване Заповед № РД 04-741 / 16.07.2019 год. на Кмета на община Дупница с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за застрояване (ИПЗ)
16.07.2019

Обявяване Заповед № РД 04-419 / 10.07.2019 год. на Кмета на община Дупница за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за регулация (ИПР)
11.07.2019

Съобщение изх. №91-00-147 / 08.07.2019 год.
08.07.2019

Съобщение № 91-00-143 /02.07.2019 год. адресирано до ЦВЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА с адрес: ОБЛ. ХАСКОВО, ГР. ЛЯСКОВЕЦ; ЮЛИ ДЕРМЕНДЖИЕВ с адрес:  ГР. ДУПНИЦА; БОГОМИЛ ОРАНСКИ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБОМИР МАВРОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА и ЙОРДАН ДОНЧЕВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА
03.07.2019

Обявяване заповед № РД04-460/16.05.2019год. за възстановяване ПИ с номер 901.25 в м. „Чирната ”, землище с. Делян на н-ци Велин Джелекарски
28.06.2019

Обявяване заповед № РД04-503/27.05.2019год. за възстановяване ПИ с номер 142.4 и 142.6 901.25 в м. „Сухата река”, землище с. Тополница на н-ци Добрена Милова
28.06.2019