Обяви на Архитектура и градоустройство

СЪОБЩЕНИЕ изх. № 91-00-86/17.10.2017 год. на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)
19.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 91-00-85/17.10.2017 год. на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)
19.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 91-00-87/17.10.2017 год. на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)
19.10.2017

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до лицата: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА, ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАРИЗОВ, ПЕТЕР ИЛКОВ ИЛИЕВ и ЕМИЛИЯ МИТЕВА АНГЕЛОВА, че е издадена Заповед № РД-04-959/20.09.2017 год. на Кмета на община Дупница за одобряване на ПУП-ПР и ПЗ
17.10.2017

Съобщение № 91-00-84/20.10.2017 год. до СТАНКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА и ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, с което се съобщава, че на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ е издадена виза за проектиране № 69/19.09.2017 год. по заявление на Димка Николова Пенева
17.10.2017

Съобщение ДО ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ и АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ с ид.№ 87727.20.28, местност "Полето", с. Яхиново, предвиждащ отреждане на имота за "Учебен полигон за подготовка на водачи на МПС, учебен кабинет, офис и паркинг"
13.10.2017