Обяви на Архитектура и градоустройство

Със Заповед № РД 04-975/17.09.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ІІІ и УПИ ІІ, кв. 2 по парцеларния план на “Горска техника” ЕАД, землище Самораново
18.09.2018

Със Заповед № РД 04-976/17.09.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХХХІV-1608 За хотел, кв. 62 по регулационния план на гр. Дупница
18.09.2018

Съобщение №94-К-654 / 13.09.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за издадена Заповед № РД04-583 / 28.05.2018 год. на Кмета на Община Дупница за спиране на строеж: „”Площадка за паркиране на автомобил с оформено складово помещение”, собственост на Костадин Александров Мавров
13.09.2018

Решение № 107/20.07.2018 год. на Общински съвет Дупница, с което е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) , в обхват част от улици «Прогона», «Венелин», «Рилски манастир», «Св. Иван Рилски», в участъка между кв.126, кв.236, кв.240, срещу кв.303 и кв.302, по регулационния план на гр. Дупница.
03.09.2018

Съобщение с изх. № 91-00-121 / 30.08.2018 год.
31.08.2018

Съобщение с изх. № 91-00-119 / 29.08.2018 год. адресирано до: Гергана Иванова, с адрес: гр. София, ж. к. "Овча купел"; Снежанка Карабожилова, с адрес: гр. София, район Изгрев; Васил Чакъров, с адрес: гр. София, ж. к. "Хаджи Димитър"; Надка Чакърова, с адрес: гр. София, ж. к. "Хаджи Димитър"
31.08.2018