Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение изх. №92-00-247 / 20.09.2019 год.
20.09.2019

Съобщение изх.№ 91-00-175 / 19.09.2019 год.
19.09.2019

Съобщение изх.№ 91-00-174 / 19.09.2019 год.
19.09.2019

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-420 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-413, кв. 30 по регулационния план (РП) на с. Самораново
18.09.2019

Съобщение №91-00-169/12.09.2019 год. относно Заповед № РД 04-838/15.08.2019 год. на Кмета на Община Дупница
13.09.2019

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) и РУП в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ-1991 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-1990, кв. 112 по регулационния план на гр. Дупница
13.09.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка