Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявление на плана на новообразувани имоти по параграф 4 землище с. Кременик, община Дупница
17.01.2019

Обявление на плана на новообразувани имоти по параграф 4 землище с. Дяково, община Дупница
17.01.2019

Обявление на плана на новообразувани имоти по параграф 4 землище с. Бистрица, община Дупница
17.01.2019

Обявление на плана на новообразувани имоти по параграф 4 землище с. Баланово, община Дупница
17.01.2019

Съобщение изх. № 91-00-10 / 15.01.2019 год. за съобщаване на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на "Външно електрозахранване, чрез изграждане на "Подземна кабелна линия ниско напрежение"" за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, местност "Лъката" по КК на гр. Дупница
15.01.2019

Съобщение изх. № 91-00-6 / 11.01.2019 год., адресирано до: Димитър Тренчовски с адрес: гр. Дупница; Райка Тонева с адрес: гр. Дупница; Виден Петков с адрес: гр. Дупница; Спас Петков с адрес: с. Дяково; за издадена Покана за доброволно изпълнение с изх. № 94-Д-281-(3) / 23.11.2018 год. на Заповед № РД 04-312 / 16.03.2018 год. на Кмета на Община Дупница
11.01.2019