Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение 91- 00 -77 / 17.05.2018 год. относно доброволна покана на Кмета на община Дупница за премахване на строеж "Опасен покрив", находящ се в УПИ XIX-1329, кв. 85 по регулационния план на гр.Дупница , с административен адрес: ул. Страхил Войвода № 49
18.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ: Община Дупница, на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) съобщава на заинтересованите, че със Заповед № ДС-20-107/04.05.2018 год. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Тополница.
18.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ: Община Дупница, на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) съобщава на заинтересованите, че със Заповед № ДС-20-106/04.05.2018 год. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Самораново.
18.05.2018

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 56 от протокол № 4 от Заседание на Об. С Дупница от 27.04.2018 год.
15.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
11.05.2018

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
10.05.2018