Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение № 91-00-58/30.03.2020 год.
30.03.2020

Съобщение изх.№ 91-00-57 / 25.03.2020 год.
27.03.2020

Съобщаване на решение № 38 от Протокол № 3 от заседание на Об.С Дупница от 28.02.2020 год. за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 56349.6.33 по КК на с. Пиперево, м.„Тополите”
27.03.2020

Съобщение № 91-00-54 / 16.03.2020 год.
17.03.2020

Съобщение №91-00-49 / 09.03.2020 год.
09.03.2020

Съобщение изх.№ 91-00-47 / 02.03.2020 год.  
02.03.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка