Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение с № 94-А-613/21.08.2017 год. до АНГЕЛИНА РАЙЧЕВА БОРИСОВА по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-3750, УПИ ХХІІ-3750 и УПИ ХХІІІ-3750, Кв. 9 по регулационния план на гр. Дупница
22.08.2017

Съобщение с № 92-00-198/21.08.2017 год. до БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: поземлен имот № 007103 по КВС землище с.Блатино, местност “Сурлан”
22.08.2017

Съобщение с № 92-00-197/21.08.2017 год. до МИХАЛ АТАНАСОВ ГОГОВ по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: поземлен имот № 007103 по КВС землище с.Блатино, местност “Сурлан”
22.08.2017

Съобщение с № 92-00-199/21.08.2017 год. до ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНЧЕВА по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: поземлен имот № 007103 по КВС землище с.Блатино, местност “Сурлан”
22.08.2017

Обявление на основание чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
18.08.2017

Съобщение с № 94-Л-293/17.08.2017 год. ДО ЛИЛЯНА СТОИМЕНОВА ПАРИЗОВА по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и плант за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 68789.609.25 и поземлен имот с идентификатор 68789.609.26 по КК на гр. Дупница
17.08.2017