Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, относно Заповед № РД04-747/09.07.2018 год. на Кмета на Община Дупница, с която е разрешено изработването на проекта за изменение на ПУП - ПР в обхват УПИ I-5 и II-5,кв.3 по регулационния план на с.Крайни дол, общ.Дупница
11.07.2018

Обявление на основание чл.124б ал.2 ЗУТ на заповед РД 04-714/03.07.2018г. на Кмета на община Дупница за разрешение за изработване на ПУП-ПР в обхват УП XII -6315 и УПИVI -РП "Бончук" кв. 247 по РП на гр. Дупница
03.07.2018

Обявление на основание § 4к,ал.6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)
28.06.2018

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № РД 04-644/14.06.2018 год. на Кмета на Община Дупница за разрешение за изработване на ПУП-ПР, с възложител НК “БДЖ”
15.06.2018

Съобщение с изх. № 91-00-89 / 13.06.2018 г. адресирано до: Любомир Кирилов Христов - домоуправител, с адрес гр.Дупница, ул.Цар Освободител № 23, ет.2,ап.3; Любомир Димитров Георгиев, с адрес гр.Дупница, ул.Цар Освободител №27,вх.А,ет.4,ап.10;Анка Стефанова Стоянова - домоуправител, с адрес гр.Дупница,ул. Начо Величков №1, ет.2, ап.4;Веска Георгиева Карпузова ,с адрес гр.София,Слатина, ул.Хемус №33,вх.Б, Величка Георгиева Михайлова, с адрес гр.София, ж.к. Смирненски 019, Б,04,035
15.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл. 61, ал.3 от АПК до Надежда Василева Николова и Емилия Василева Николова относно одобрен ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII за обществено обслужване в кв. 11 по действащ регулационен план на с.Джерман
15.06.2018