Обяви на Архитектура и градоустройство

СЪОБЩЕНИЕ с № 91-00-40/15.03.2018 год., по §4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ с ид. № 68789.551.14, м."Бели Янко", землище гр. Дупница за устройване на "АВТОКЪЩА И АВТОСЕРВИЗ"
19.03.2018

Съобщение с № 91-00-42/15.03.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК на Заповед № РД 04-168/01.02.2018 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен ПУП-ПЗ за имот 000196, местност "Под къщите", землище с. Блатино за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за разширение на обект: "ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ"
16.03.2018

Съобщение с № 91-00-38/09.03.2018 год. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК на Заповед № РД 04-168/01.02.2018 год. на Кмета на община Дупница с която е одобрен ПУП-ПЗ за имот 000196, местност "Под къщите", землище с. Блатино за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за разширение на обект: "ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ"
12.03.2018

Съобщение с № 91-00-35/07.03.2018 год. по реда на §4 от ДР на ЗУТ до ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ-домоуправител и ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
09.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ с № 91-00-39/09.03.2018 год., че с Решение № 13 /26.01.2018 год. на Общински съвет - Дупница, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ e одобрен проект за изменение на ПУП-изменение на ПР в обхват: УПИІІ-за обществено обслужване и жил.строителство и УПИ ІІІ – за търговски и обществено-обслужващи дейности, кв. 1911 по РП на гр.Дупница (ПИ68789.30.27 и 68789.30.26 по КК на гр.Дупница)
09.03.2018

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
06.03.2018