Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщаване на Заповед № 17 / 16.04.2019 год. на Главния архитект на Община Дупница за поправка на явна фактическа грешка в Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4 / 20.01.2018 год.
22.05.2019

Съобщение № 91-00-118 / 21.05.2019год. относно издадена Заповед № РД04-236 /12.03.2019 год.
22.05.2019

Съобщение изх. № 91-00-116 / 17.05.2019 год.
20.05.2019

Съобщение изх. № 91-00-115 / 14.05.2019 год.
20.05.2019

Обявление на Заповед №РД04-461 / 16.05.2019 год. на Кмета на община Дупница за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)
17.05.2019

Съобщение № 91-00-113/ 13.05.2019 год. за издадена Заповед №РД 04-155/18.02.2019 год. на Кмета на община Дупница за премахване на обект: “Заграждение в съсобствен парцел и кокошарник в него”, находящ се в УПИ Х-5501, кв.180 по регулационния план на гр.Дупница в поземлен имот с идентификатор 68789.18.261 по Кадастралната карта на гр.Дупница, с административен адрес:ул.”Влахина планина” №2.
14.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-113/ 13.05.2019 год.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ДО:ТОНИ ВАСЕВгр.Дупница УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ВАСЕВ,На 18.02.2019 год.  е издаден индивидуален административен акт –Заповед №РД 04-155/18.02.2019 год. на Кмета на община Дупница за премахване на обект: “Заграждение в съсобствен парцел и кокошарник в него”, находящ се в УПИ Х-5501, кв.180 по регулационния план на гр.Дупница в поземлен имот с идентификатор 68789.18.261 по Кадастралната карта на гр.Дупница, с административен адрес:ул.”Влахина планина” №2.Изпратената Заповед е върната с известия за доставяне с №ИД PS 2600 00AFYV 7, №ИД PS 2600 00AIP8 E със забележка, че пратките  не са потърсени от получателя.  С оглед горното и на...