Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Сесии на ОС

16.06.2017
ПОКАНА Изх. № 423 / 16.06.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.06.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община...


19.05.2017
ПОКАНА Изх. № 375 / 19.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.05.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ!         Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за...


21.04.2017
Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница

06.04.2017
Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница

24.03.2017
ПОКАНА Изх. № 209 / 23.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница и на основание Пълномощно изх.№153/17.02.2017г. от Ивайло Константинов-Председател на Общински съвет-Дупница, свиквам ІІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.03.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане На средносрочна бюджетна...


17.02.2017
ПОКАНА Изх. № 152 / 17.02.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам ІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 24.02.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                             ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по...