Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Сесии на ОС

21.04.2017
Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница

06.04.2017
Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница

24.03.2017
ПОКАНА Изх. № 209 / 23.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница и на основание Пълномощно изх.№153/17.02.2017г. от Ивайло Константинов-Председател на Общински съвет-Дупница, свиквам ІІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.03.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане На средносрочна бюджетна...


17.02.2017
ПОКАНА Изх. № 152 / 17.02.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам ІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 24.02.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                             ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по...


20.01.2017
ПОКАНА Изх. № 39 / 20.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам І редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.01.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на...


20.12.2016
ПОКАНА Изх. № 732 / 16.12.2016 г.

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XIІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.12.2016 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по...