Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Сесии на ОС

17.02.2017
ПОКАНА Изх. № 152 / 17.02.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам ІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 24.02.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                             ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по...


20.01.2017
ПОКАНА Изх. № 39 / 20.01.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам І редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.01.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на...


20.12.2016
ПОКАНА Изх. № 732 / 16.12.2016 г.

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XIІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.12.2016 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по...


09.12.2016
ПОКАНА Изх. № 695 / 09.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XIІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 16.12.2016 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ!             Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС – Дупница, относно Даване на съгласие Община Дупница да кандидатства съвместно с общините от Регионално сдружение за...


25.11.2016
ПОКАНА Изх. № 649 / 24.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 02.11.2016 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС – Дупница, относно Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидата спечелил конкурс за Управител на...


24.10.2016
ПОКАНА Изх. № 583 / 21.10.2016 г.

                      УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам X редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.10.2016 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване на Агенция пътна инфраструктура с проект по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”....