Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 512 / 27.07.2017 г.
28.07.2017

ПОКАНА Изх. № 470 / 07.07.2017 г.
07.07.2017
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VІІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 14.07.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ!  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на седалището и адреса на управление на ОП “Паркинги и гаражи”, определяне на нов числен...

ПОКАНА Изх. № 423 / 16.06.2017 г.
16.06.2017
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VІІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.06.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ! Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община...

ПОКАНА Изх. № 375 / 19.05.2017 г.
19.05.2017
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VІ редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.05.2017 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж  при следния:                                                                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ!         Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за...

Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница
21.04.2017

Искане за свикване на заседание на Общински съвет Дупница
06.04.2017