Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 196 /22.03.2019 г.
22.03.2019
  УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.03.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на...

ПОКАНА Изх. № 132 /15.02.2019 г.
19.02.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 22.02.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                       ПРОЕКТ!  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по 27, ал.2,...

ПОКАНА Изх. № 40 /18.01.2019 г.
21.01.2019
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам I редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.01.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!      Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. ...

ПОКАНА Изх. № 647 /23.11.2018 г.
26.11.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.11.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на План за създаване на необходимите условия за осъществяване на полудневната организация на учебния ден...

ПОКАНА Изх. № 582 /18.10.2018 г.
22.10.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.10.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отпускане на временен безлихвен заем, сключване на Анекс към договор за...

ПОКАНА Изх. № 564 /12.10.2018 г.
16.10.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам X – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния: ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н  Р Е Д : Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”. Докладна...