Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 482 / 04.09.2018 г.
05.09.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 11.09.2018 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                      ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска собственост, находящи се на територията...

ПОКАНА Изх. № 412 / 13.07.2018 г.
13.07.2018

ПОКАНА Изх. № 300 / 10.05.2018 г.
11.05.2018

ПОКАНА Изх. № 268 / 20.04.2018 г.
20.04.2018

ПОКАНА Изх. № 195 / 23.03.2018 г.
23.03.2018

ПОКАНА Изх. № 35 / 19.01.2018 г.
19.01.2018