Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 647 /23.11.2018 г.
26.11.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.11.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на План за създаване на необходимите условия за осъществяване на полудневната организация на учебния ден...

ПОКАНА Изх. № 582 /18.10.2018 г.
22.10.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.10.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отпускане на временен безлихвен заем, сключване на Анекс към договор за...

ПОКАНА Изх. № 564 /12.10.2018 г.
16.10.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам X – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния: ПРОЕКТ!   Д Н Е В Е Н  Р Е Д : Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”. Докладна...

ПОКАНА Изх. № 518 /21.09.2018 г.
21.09.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IX редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.09.2018 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на Решение № 102 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 14.07.2017 г.. / вх.№ 474/...

ПОКАНА Изх. № 482 / 04.09.2018 г.
05.09.2018
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 11.09.2018 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                      ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска собственост, находящи се на територията...

ПОКАНА Изх. № 412 / 13.07.2018 г.
13.07.2018