Наредби на ОбС

Наредба за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на територията на Община Дупница /приета с Решение № 163/24.11.2017 г. на Общински съвет Дупница/
06.12.2017

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница /изм. и доп. с Решение № 154 / 24.11.2017 год. на Общински съвет Дупница/
06.12.2017

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 154 / 10.10.2017 г. на Административен съд - Кюстендил/
01.11.2017

Наредба за управление на общинските пътища /Изм. с Решение № 140/07.08.2017 г. на Административен съд - Кюстендил/
01.09.2017

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Дупница /Изм. с Решение № 125/14.07.2017 г. на Административен съд - Кюстендил/
18.08.2017

Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница./Изм. с Решение № 86 / 22.05.2017 г. на Административен съд – Кюстендил/
03.08.2017