Наредби на ОбС

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Изм. с Решение № 254 / 26.11.2018 г. на Административен съд – Кюстендил/
17.12.2018

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Дупница /изм. с Решение № 192/01.10.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/
22.10.2018

Наредба за регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони на територията на Община Дупница, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености /изм. с Решение № 191/25.09.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/
15.10.2018

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 152/05.07.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/
03.09.2018

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества /изм. с Решение № 148/03.07.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/
10.08.2018

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница /приета с Решение № 88/20.07.2018 г./
30.07.2018