Наредби на ОбС

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 191/17.07.2019 г. на Административен съд - Кюстенди и Решение № 196/19.07.2019 г. на Административен съд-Кюстендил/
26.08.2019

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Дупница. /приета с Решение № 129/19.07.2019 г./
25.07.2019

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 137/05.06.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
10.07.2019

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 131/30.05.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
28.06.2019

Наредба за организация на движението на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 130/29.05.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
28.06.2019

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 14 / 28.01.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
19.02.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка