Наредби на ОбС

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Изм. с Решение № 77 / 10.04.2018 г. на Административен съд – Кюстендил/
22.05.2018

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /изм. и доп. с Р-ние № 50/30.03.2018 г./
10.04.2018

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дупница /доп. с Решение № 40/30.03.2018 г./
10.04.2018

Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница./Изм. и доп. с Решение № 41 / 30.03.2018 г./
10.04.2018

Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Дупница /приета с Решение № 25/23.02.2018 г./
19.03.2018

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 151 / 13.07.2016 г. на Административен съд - Кюстендил/
28.12.2017