Наредби на ОбС

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 14 / 28.01.2019 г. на Административен съд - Кюстендил/
19.02.2019

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Дупница /приета с Решение № 5 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница /приета с Решение № 6 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /изм. и доп. с Решение № 9/25.01.2019 г./
05.02.2019

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 8/25.01.2019 г./
05.02.2019

Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 10 / 25.01.2019 г./
05.02.2019