Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Програми и стратегии на Об.С

26.04.2017
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2018 година /приет с Решение № 26/31.03.2017 г./

26.04.2017
Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2017 год. /приета с Решение № 27/31.03.2017 г./

02.03.2017
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница /приет с Решение № 17/24.02.2017 г./

14.02.2017
Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2017 год. /приет с Решение № 5/27.01.2017 г./

14.02.2017
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /приета с решение № 2 / 27.01.2017 г./

30.12.2016
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2017 година /приета с Решение № 215/16.12.2016 г./