Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решение № 123/ 08.09.2017 г./
20.09.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решение № 100/ 23.06.2017 г./
04.07.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 60, 68, 74,75 и № 81/ 26.05.2017 г./
07.06.2017

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2018 година /приет с Решение № 26/31.03.2017 г./
26.04.2017

Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2017 год. /приета с Решение № 27/31.03.2017 г./
26.04.2017

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница /приет с Решение № 17/24.02.2017 г./
02.03.2017