Програми и стратегии на Об.С

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2019 година /приета с Решение № 173/14.12.2018 г./
21.12.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 157, 165 и 169 / 30.11.2018 г./
12.12.2018

Годишен план за приватизация за 2018 година /приет с Решение № 150 / 26.10.2018 год./
01.11.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решение № 148/ 26.10.2018 г./
01.11.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 120, № 131 и № 137 / 28.09.2018 г./
05.10.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 95, 99, 101 и 110 / 20.07.2018 г./
30.07.2018