Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 55, 57 и 71 / 27.04.2018 г./
10.05.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 33, 35 и 36 / 30.03.2018 г./
10.04.2018

Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2018 г. /приет с Решетие № 17/23.02.2018 г./
19.03.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 18, 20 и 21 / 23.02.2018 г./
19.03.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /приета с решение № 1 / 26.01.2018 г./
02.02.2018

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2018 г. /приета с Решение № 169/15.12.2017 г. на Общински съвет Дупница/
28.12.2017