Програми и стратегии на Об.С

Програма за намаляване на нивата на ПФЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019 - 2023 год. /приета с Решение № 103/28.06.2019 г./
09.07.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 107 / 28.06.2019 год./
09.07.2019

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019 – 2024) /приета с Решение № 94/31.05.2019 г./
10.06.2019

План за реализиране на дейностите по стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019-2024) ЗА 2019 г. /приет с Решение № 94/31.05.2019 г./
10.06.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения №№ 95, 97, 99 и 100 / 31.05.2019 год./
10.06.2019

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2020 година /приет с Решение № 70/19.04.2019 г./
30.04.2019