Програми и стратегии на Об.С

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2020 година /приет с Решение № 70/19.04.2019 г./
30.04.2019

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Дупница за 2019 г. /приет с Решение № 69/19.04.2019 г./
30.04.2019

Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2019 год. /приета с Решение № 79/19.04.2019 г./
30.04.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения №№ 76 и 77 / 19.04.2019 г./
30.04.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения №№ 47, 48, 54, 55, 60 и № 67 / 29.03.2019 г./
09.04.2019

Годишен план за приватизация 2019 /доп. с решение № 39/22.02.2019 г./
01.03.2019