Програми и отчети относно енергийната ефективност, ВЕИ и биогорива

Отчет за ЗЕЕ и отчет за ЗВЕИ
22.02.2019

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ), на община Дупница
23.08.2017

Потърсете в сайта
Деловодна справка