Обнародвани съдебни решения

Решение № 151 от 13.07.2016 г. на КАС
28.12.2017

Решение № 203 от 28.11.2017 г. на КАС
21.12.2017

Решение № 154 от 10.10.2017 г. на КАС
01.11.2017

Решение № 140 от 07.08.2017 г. на КАС
01.09.2017

Решение № 125 от 14.07.2017 г. на КАС
15.08.2017

Решение № 86 от 22.05.2017 г. на КАС
04.07.2017
Решение № 86/22.05.2017 г., по Адм. дело № 62/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 7 в частта "отглеждане на пчелини /пчелни семейства/" относно израза "до 10 броя,  съобразено със Закона за пчеларството", чл. 8 в частта "отглеждане на пчелини /пчелни семейства/" относно израза "до 10 броя, съабразено със Закона за пчеларството" и чл. 10 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, приета с Решение № 144/19.07.2013 г. на Общински съвет - Дупница.Пълният текст на Решение № 86/22.05.2017 г. на КАС, може...