Обнародвани съдебни решения

Решение № 14 от 28.01.2019 г. на КАС
19.02.2019
Решение № 14/28.01.2019 г., по Адм. дело № 442/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл.34, ал.1, т.9, т.10, т.11 и т.12 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, приета с решение № 101 по Протокол № 4/19.04.2013 г. на ОбС - Дупница.Пълният текст на Решение № 14/28.01.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 254 от 26.11.2018 г. на КАС
17.12.2018
Решение № 254/26.11.2018 г., по Адм. дело № 382/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отмуня като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 13, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, относно  израза "... с изключение на подлежащите на концесиониране обекти ...", приета от Общински съвет Дупница с Решение № 8 по Протокол № 1/31.01.2018 г., изм. и доп. с решения № 94/29.05.2008 г., № 143/01.09.2008 г., № 148/30.09.2008 г., № 170 и 172/30.10.2008 г., № 36/30.04.2009 г., № 103/11.09.2009 г., № 10/18.01.2010 г., № 110/30.06.2011 г., № 170/21.12.2012 г., №102/27.06.2014 г., №...

Решение № 192 от 01.10.2018 г. на КАС
22.10.2018
Решение № 192/01.10.2018 г., по Адм. дело № 241/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожни разпоредбите на чл. 41, чл. 42 и чл. 43 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Дупница, приета с Решение № 16/22.02.2013 г. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 192/01.10.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 191 от 25.09.2018 г. на КАС
15.10.2018
Решение № 191/25.09.2018 г., по Адм. дело № 225/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява зя нищожни разпоредбите на чл. 21, чл. 22, ал.1 и ал.3 и т.3 и чл. 26, ал.2 от Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучета - компаньони на територията на община Дупница, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, приета с Решение № 150 по Протокол № 14/17.10.2014 г. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 191/25.09.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 152 от 05.07.2018 г. на КАС
03.09.2018
Решение № 152/05.07.2018 г., по Адм. дело № 180/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл. 31, ал.2 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дупница  в частта относно израза "...или писмено упълномощено от него лице от общинската администрация".Пълният текст на Решение № 152/05.07.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 148 от 03.07.2018 г. на КАС
10.08.2018
Решение № 148/03.07.2018 г., по Адм. дело № 160/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал.1, т.1-13 и ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 87 по Протокол № 6/29.05.2008 г. на Общински съвет - Дупница.Пълния текст на Решение № 148/03.07.2018 г. на КАС, може да видите ТУК