Обнародвани съдебни решения

Решение № 137 от 05.06.2019 г. на КАС
10.07.2019
Решение № 137/05.06.2019 г., по Адм. дело № 120/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя, разпоредбата на чл.34, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дупница.Пълният текст на Решение № 137/05.06.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 131 от 30.05.2019 г. на КАС
28.06.2019
Решение № 131/30.05.2019 г., по Адм. дело № 52/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл. 19, ал.1 в частта "могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности/, както и обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ", чл. 52, ал.2, т.3, чл. 52, ал.2, т.4, чл. 52, ал.2, т.6 и чл. 52, ал.6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дупница, приета с Решение № 142 по Протокол № 9/01.09.2008 г. на ОбС - Дупница.Пълният...

Решение № 130 от 29.05.2019 г. на КАС
28.06.2019
Решение № 130/29.05.2019 г., по Адм. дело № 78/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя по протест на Окръжна прокуратура - Кюстендил, разпоредбата на т.1, б. "б" по Приложение № 8 към чл. 28а, ал.5 от Наредбата за организация на движението територията на община Дупница.Пълният текст на Решение № 130/29.05.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 14 от 28.01.2019 г. на КАС
19.02.2019
Решение № 14/28.01.2019 г., по Адм. дело № 442/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл.34, ал.1, т.9, т.10, т.11 и т.12 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, приета с решение № 101 по Протокол № 4/19.04.2013 г. на ОбС - Дупница.Пълният текст на Решение № 14/28.01.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 254 от 26.11.2018 г. на КАС
17.12.2018
Решение № 254/26.11.2018 г., по Адм. дело № 382/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отмуня като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 13, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, относно  израза "... с изключение на подлежащите на концесиониране обекти ...", приета от Общински съвет Дупница с Решение № 8 по Протокол № 1/31.01.2018 г., изм. и доп. с решения № 94/29.05.2008 г., № 143/01.09.2008 г., № 148/30.09.2008 г., № 170 и 172/30.10.2008 г., № 36/30.04.2009 г., № 103/11.09.2009 г., № 10/18.01.2010 г., № 110/30.06.2011 г., № 170/21.12.2012 г., №102/27.06.2014 г., №...

Решение № 192 от 01.10.2018 г. на КАС
22.10.2018
Решение № 192/01.10.2018 г., по Адм. дело № 241/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожни разпоредбите на чл. 41, чл. 42 и чл. 43 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Дупница, приета с Решение № 16/22.02.2013 г. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 192/01.10.2018 г. на КАС, може да видите ТУК