Новини

Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"
17.06.2019

Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница
17.05.2019

Дупница ще изпълнява проект за трансгранично сътрудничество със сръбската Община Търговище за 590 754,61 евро
17.05.2019

644 деца са получили подкрепа за 2 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
30.04.2019

Дупница - РЪН
29.03.2019

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
19.02.2019