Новини

Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница
17.05.2019

644 деца са получили подкрепа за 2 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
30.04.2019

Дупница - РЪН
29.03.2019

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
19.02.2019

Конференция Европа за гражданите
13.02.2019

Община Дупница продължава да набира приемни семейства
25.01.2019