Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт
03.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание № 224 / 02.02.2017г. на Кмета на Община Дупница - инж.Методи Чимев относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 224/02.02.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев   ОБЯВЯВА                  Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.69.1.30, съгласно издадена схема № 15-542079/04.11.2016 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, разположен в поземлен имот с идентификатор 68789.17.69, представляващ помещение с площ от 3.90 кв.м, находящ се в част от административна сграда, гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски” № 20, кв. 79, УПИ І - 1579 по плана на гр....


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ         На основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница,   ОБЯВЯВА            Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 80491.501.61 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червен брег, одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителният директор на...


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ         На основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница,   ОБЯВЯВА            Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Позе млен имот с идентификатор 80491.103.7, село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: местност Могилите,...


11.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на  общински недвижим имот – помещения, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2 и сграда с идентификатор 68789.606.254.3 по кадастралната карта на гр. Дупница – обслужващи помещения на към сграда с обществено обслужващо предназначение – Бивша поликлиника, ул. “Солун”,  парцел І  - 922, кв. 64 по  регулационния план...


08.11.2016
Обявление на основание Заповед №3467/08.11.2016 г. относно отдаване под наем на общински имоти

ОБЯВЛЕНИЕ     На основание Заповед № 3467/08.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и във връзка с Решение № 148/30.09.2016 г. на Общински съвет Дупница   ОБЯВЯВА    Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на следните имоти: общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения, включващи мачта за GSM антени, с площ от 12 кв.м – представляващ част от подпокривно пространство – таванско помещение от масивна административна сграда на два етажа, със...


20.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 3212/11.10.2016 г. на Кмета на Община Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед №  3212/11.10.2016 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев   ОБЯВЯВА          1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 65245.5.16, в землището на село Самораново, местност: „Драговица”, с площ: 24 950 кв.м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4630/10.09.2016г. при следните условия: 1.1. начална годишна наемна цена – 249.50 лв. /двеста четиридесет и...