Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт
21.03.2017
Конкурс за отдаване под наем на имот в с.Крайници

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 562/20.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г.   ОБЯВЯВА                      Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот, находящ се в Здравна служба – масивна двуетажна сграда с идентификатор 39339.504.133.2, с по три стаи и коридор на всеки етаж, строена 1940 г., УПИ І – за обществен център, кв. 32, с адрес: с....


08.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс по реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 445/06.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница


03.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание № 224 / 02.02.2017г. на Кмета на Община Дупница - инж.Методи Чимев относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 224/02.02.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев   ОБЯВЯВА                  Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.69.1.30, съгласно издадена схема № 15-542079/04.11.2016 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, разположен в поземлен имот с идентификатор 68789.17.69, представляващ помещение с площ от 3.90 кв.м, находящ се в част от административна сграда, гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски” № 20, кв. 79, УПИ І - 1579 по плана на гр....


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ         На основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница,   ОБЯВЯВА            Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 80491.501.61 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червен брег, одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителният директор на...


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ         На основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница,   ОБЯВЯВА            Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Позе млен имот с идентификатор 80491.103.7, село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: местност Могилите,...


11.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на  общински недвижим имот – помещения, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.606.254.2 и сграда с идентификатор 68789.606.254.3 по кадастралната карта на гр. Дупница – обслужващи помещения на към сграда с обществено обслужващо предназначение – Бивша поликлиника, ул. “Солун”,  парцел І  - 922, кв. 64 по  регулационния план...