Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт
20.06.2017
ОТНОСНО: Предлагани електронни услуги от отдел "Пенсии"

                Съобщение и списък на предлаганите електронни услуги от отдел "Пенсии"


20.06.2017
Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"

13.06.2017
Уведомление относно предстояща дезинсекция на дървесната декоративна растителност срещу комари на територията на град Дупница

Уведомление   Уведомяваме всички граждани на Община Дупница за предстоящата дезинсекция на дървесната декоративна растителност срещу комари на територията на град Дупница, която ще се извърши през нощта на 15 срещу 16.06.2017 г. (четвъртък срещу петък) със стартов час 22:00 часа. Мероприятието ще се извърши в следните обекти:   Парк Рила, Градска градина, ул. “Патриарх Евтимий”, ул. “Неофит Рилски”, ул. “Христо Ботев”, ул. “Княз Борис”, градинката при РУ Дупница, централна градска част, ул. “Св. Иван Рилски”, ул. “Венелин”, ул. “Цар Освободител”, ул. “Орлинска”, ул. “Пиротска”, ул. “Отовица”, ул. “Драгой Болярин”, скат около Дом на техниката.   Препаратът, с който ще се извърши пръскането е “Цитрол...


12.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА          Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор №68789.608.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-2420 в кв.123 по плана...


30.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

29.05.2017
Списък на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността: Управител на Общинско предприятие " Социално предприятие"

 НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ