Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт
15.02.2017
Областният управител Йордан Татарски на среща с дупничани на 22 февруари

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-00-44 от 14.02.2017г., уведомяваме населението на Община Дупница, че на 22.02.2017г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Община Дупница, Областният управител на Кюстендилска област г-н Йордан Татарски, организира обществен диалог с местните общности. Целта на срещата е създаване на условия за местно развитие, чрез участие на местните общности във формирането на целите на администрацията и осигуряване защита на правата на гражданите.


01.02.2017
Стартира от днес данъчната кампания на територията на община Дупница

Данъчната кампания в община Дупница стартира от днес. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци. Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти, данък МПС и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30-и юни и до 31 октомври. На предплатилите размерът на задълженията в пълен размер до 30 април, пък ползват 5% отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на Община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година. Парите се разходват за финансиране на местните дейности: издръжка...


30.01.2017
Община Дупница е в готовност да обяви процедури по избор на изпълнители по Национална програма

Община Дупница има готовност да обяви процедури по избор на изпълнители, които да направят обследване на сградите, които ще бъдат финансирани по Националната програма за енергийна ефективност. Досега, бяха замразени всички дейности по обявяване на поръчките и сключване на договори с външни фирми, докато не бе прието осигуряването на ново финансиране за санирането на многофамилните жилищни сгради. "Очакваме обнародване в Държавен вестник, след което вече може да стартираме с последващите процедури по избор на изпълнители. За това ни уведомиха с официално писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. В тази връзка обаче, очакваме да разберем колко и кои от...


26.01.2017
Нови, по-ниски цени на билетите за три автобусни линии в общината

Нова транспортна фирма обслужва три от направленията на територията на община Дупница. От 20-и януари, автобусите на "Мегатранс 2009" ЕООД се движат по линиите Дупница-Крайници, Дупница-Дяково и Дупница-Тополница. До сключването на договора се стигна след последните решения на съда по конкурса за избор на превозвачи по различните транспортни пакети. Освен, че е нова фирмата, нови са и цените, които са с по 20 стотинки по-ниски от досегашните. До Яхиново билетчето е вече с цена 80 стотинки, до Червен брег е 1 лев, а до Крайници е 1,20 лв. Пътуващите до Пиперево ще плащат по 1 лев, до Блатино е 1,20,...


15.12.2016
Община Дупница предоставя иновативни услуги за ранно детско развитие

Община Дупница в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 ”Алтернатива за ранно детско развитие” на стойност 797 365.00 лв., финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз, обяви успешния старт на проекта на встъпителна пресконференция.


12.12.2016
Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029-С01 „Алтернатива за ранно детско развитие”

Встъпителна пресконференция по проект  BG05M9OP001-2.004-0029 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз ще проведе Община Дупница, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0029- С01.