Добре дошли!
17.06.2019
Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

17.05.2019
Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница

17.05.2019
Дупница ще изпълнява проект за трансгранично сътрудничество със сръбската Община Търговище за 590 754,61 евро

30.04.2019
644 деца са получили подкрепа за 2 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”

29.03.2019
Дупница - РЪН

19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

02.07.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-679/02.07.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 2.25 кв. м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, находящ се в гр. Дупница, на главната алеа в Парк "Рила" - на уширението срещу пешеходен мост в посока "Зона пикник"

18.06.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-620/17.06.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 19.36 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистрица", кв. 248 по РП на гр. Дупница

14.06.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-602 / 13.06.2019 г. за отдаване под наем на общински имот - помещение с площ от 10.80 кв.м - за търговска дейност, находящ се в с. Червен брег, УПИ III, кв. 68 по РП на с. Червен брег

07.06.2019
Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на ПИ 68789.602.4 по КК на гр.Дупница На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.602.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от...

07.06.2019
Провеждане на публично оповестен конкурс на основание Зап.№ РД04-530/05.06.2019 г. на Кмета на Община Дупница и Реш. на ОбС Дупница № 33/22.02.2019 г., за отдаване под наем
  ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД04-530/05.06.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 33/22.02.2019 г., Община Дупница   ОБЯВЯВА              Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на терен с площ 200 кв.м, от които 100 кв.м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен към него, находящ се в гр. Дупница, парк “Рила”, петно №3 от одобрена  схема – Приложение 1 към Решение №100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница, представляващ...

06.06.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-534/05,05,2019г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ 42.25 кв.м.-за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, жк Бистрица, кв.218 по РП на гр. Дупница
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-534/05.06.2019 г. на Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница /Съгласно Заповед № РД 04-523/03.06.2019 г. /  ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.308 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, съгласно скица № 15-437912 от 20.05.2019 г. на Служба по геодезия, картография...

15.07.2019
Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница“

12.07.2019
Изграждане на автокъща в поземлен имот №04354.6.13, м. "Реката", землище на с. Блатино

03.07.2019
Изграждане на автокъща и авто паркинг с. Джерман

03.07.2019
Склад за препарати за растителна защита

03.07.2019
Изграждане на автокъща с. Блатино

03.07.2019
Обява за инвестиционно предложение за изграждане на собствен водоизточник и сграда с жилищно предназначение