Добре дошли!
19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

13.02.2019
Конференция Европа за гражданите

25.01.2019
Община Дупница продължава да набира приемни семейства

15.01.2019
Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор
Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1).   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на...

04.01.2019
Община Дупница организира обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2019 година
Обществено обсъждане във връзка с проекто-бюджетът за 2019 година организира Община Дупница. То е насрочено за 14 януари 2019 год. (понеделник) от 17,30 часа в Заседателната зала на общинска администрация. Канят се граждани, институции и всички желаещи да се запознаят с проекта, както и да отправят своите предложения.

20.12.2018
Отпуснаха 2 млн.лева на Община Дупница за ремонт на улици в града и селата
По Коледа се случват чудеса и получават благи вести. С тези думи, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев обяви новината от вчерашното заседание на Министерски съвет, на което бяха отпуснати целеви средства в размер на 2 млн.лева за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на града и селата. "Очаквахме да бъдем включени в списъка от общини, които да получат финансиране, но нямахме идея в какъв размер ще бъде. От няколко месеца водим разговори в тази посока. Е, благата вест дойде с осигурени 2 млн.лева. Няма как да не благодаря за това на министър Влади Горанов и на министър...

20.03.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-259 / 19.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.789.29.162.2 по КК, с площ от 68.00 кв.м, находящ се в гр. Дупница, Градска градина

22.02.2019
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД04-152/15.02.2019 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 по КК на гр. Дупница, с площ от 25.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Бистрица", бл. 63, ет. 1

14.02.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в с. Самораново
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-133/12.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА  Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 65245.1.186.1.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест, сграда едно, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област...

13.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-99 / 31.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 по КК на гр. Дупница, с площ от 72.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед № РД04-99/31.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА           Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет, сграда две, самостоятелен обект четиридесет и четири/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор...

07.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-93 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.5 по КК на гр. Дупница, с площ от 42.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А

07.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-92 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А

21.03.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", с. Джерман, м. "Кулата", общ. Дупница

13.03.2019
Заповед №РД04-233 / 12.03.2019 г. на Кмета на Община Дупница за изземване на части от общински недвижими имоти - публична общинска собственост - които имоти се владеят без основание от "Криста - 2003" ЕООД

13.03.2019
Инвестиционно предложение а изграждане на "Автокъща" в поземлен имот № 68789.550.9, гр. Дупница, м. "Валого", общ. Дупница

13.03.2019
Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в землището на с. Бистрица"

13.03.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - парцел VII -233, квартал 22 по РП на с. Дяково

13.03.2019
Провеждане на публичен оповестен конкурс за продажба на ПИ № 68789.603.405 по КК на гр. Дупница