Добре дошли!
16.07.2018
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи

11.07.2018
Вътрешният министър Валентин Радев бе на посещение в Дупница

30.04.2018
523 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”

25.04.2018
Община Дупница продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015"

10.04.2018
Хората с увреждания от “Дневен център за възрасни хора с увреждания - шанс за активното включване“ се подготвиха за отбелязването на Възкресение Христово!

10.04.2018
Стартира проект за Преходно жилище и ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция

10.09.2018
Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-939 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота с индентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19, находящи се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил

10.09.2018
Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-938 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с индентификатор 24791.136.48, находящ се в землището на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил

03.09.2018
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-926 / 30.08.2018 г., за отдаване под наем на 12 броя общински недвижими имоти - частна общинска собственост

13.08.2018
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-868/13.08.2018 г., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.19.271 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ 65 кв. м, гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий” 74

19.07.2018
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-775 / 17.07.2018 г., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.13.372 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 60 кв.м, гр. Дупница, жк. „Чавдар войвода”

03.07.2018
Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв.м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ XIII - за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99

19.09.2018
Инвестиционно предложение за изграждане на „Автокъща и една едноетажна сграда за обществено обслужване“, в поземлен имот с идентификатор № 68789.552.19, местност „Лъката“ по кадастралната карта на гр.Дупница

20.08.2018
Заповед № РД 04 - 897, относно ползването на питейна вода в населените места на Община Дупница

15.08.2018
Заповед № РД-05-150 / 06.08.2018 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на Община Дупница за стопанската 2018/2019 година

06.08.2018
Изготвени са предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за землищата на територията на Общинска служба земеделие

02.08.2018
Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 94 от 20.07.2018 г. на ОбС - гр. Дупница

31.07.2018
Инвестиционно предложение "Изграждане на Автокъща" (местност "Сурлан", с. Блатино)