Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ: Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с уврежадния – шанс за активно включване”
30.06.2017
Обявлението във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.005-0098-С01 по проект „Дневен център за възрастни хора с уврежадния – шанс за активно включване” може да изтеглите от тук

Заявление  за ползване на услугите по проект„Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за включване” може да изтеглите от тук