Други обяви
Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 93 от 23.06.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
26.06.2017

 

 

 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА

ОТ 23.06.2017 Г.

 

 

 

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница.  относно  ов с едноличен собственик на капитала Община Дупница. ограничена отговорност "щноспестовни влогове.ужди в обхвата на /вх. № 416/13.06.2017 г./

 

НА ОСНОВАНИЕ:  Чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница, прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 93

 

 1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница.
 2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

 • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурса;
 • диплома за завършено висше образование;
 • документ за квалификация;
 • документ за специализация;
 • документ за трудов стаж;
 • свидетелство за съдимост.

Документите се представят, по един от следните начини:

-в оригинал

-нотариално заварени преписи

- преписи заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и саморъчен подпис-в този случай кандидатите представят оригиналите на документите или нотариално заверени преписи на тях на конкурсната комисия за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

Свидетелството за съдимост се представя само и единствено в оригинал.

 

Кандидатите в конкурса представят и програма за развитието и дейността на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за тригодишен период.

2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 • представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период;
 • събеседване с кандидатите.

 

2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

2.5. За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни плика както следва:

- плик № 1 съдържа необходимите документи удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие

- плик № 2 съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането. Заявлението заедно с двата плика с необходимите документи се подават в деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок до 17.00 ч. на 01.08.2017 г.

2.6. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите:

- Перспективи за развитие на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница 2017 – 2020 г.;

- Конкретни мерки за финансова стабилизация на дружеството;

- Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане на мерки за структурни промени;

- Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие;

- Нормативна уредба свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя;

2.7. Конкурсът ще се проведе на 02.08.2017 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти етаж/, в сградата на Община Дупница.   

 1. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

 

 1. Определя състава на комисията:

       Председател: Йонко Гергов – общински съветник

       Секретар: Гергана Шопова – юрист към Община Дупница

Членове: 1. Йордан Йорданов – общински съветник

 1. проф. Радослав Гайдарски
 2. Представител на РЗИ

 

5.Общински съвет Дупница утвърждава проекта на договор за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница.

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                                                                          /инж. Емил Гущеров/

      СЪГЛАСУВАНО С:

                                               /адв. Милен Попов/