Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев
12.06.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

         Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор №68789.608.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-2420 в кв.123 по плана на гр.Дупница, с нов идентификатор №68789.608.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, с площ по кадастрална карта 309 кв.м – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №160/15.05.1998 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 26.06.2017 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 2 234,20 лв., представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 23.06.2017 год.
  2. 5. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 05.07.2017 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 24