Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница - инж. М.Чимев относно публичен търг с явно наддаване
29.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 80491.73.203 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и три, имот двеста и три/, в землището на село Червен брег, местност: „Джерманче,”, с площ: 66 598 кв.м /шестдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - публична общинска собственост по АОС № 753/14.05.2002 г. при следните условия:

   1.1.1. начална годишна наемна цена – 665.98 лв. / шестстотин шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 133,20 лв. /сто тридесет и три лева и двадесет стотинки/, представляващ 20% от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /66.60/ лв.

1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

 

       2 Публичният търг ще се проведе на 13.06.2017 г. /вторник/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

       3 Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или по сметка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център гр. Дупница.

     4 Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 12.06.2017 г.

     5 При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 20.06.2017 г. /вторник/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24