Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупниица
18.05.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г.

 

ОБЯВЯВА

 

                   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Об.С Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Об.С Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот, находящ се в Здравна служба – масивна двуетажна сграда с идентификатор 39339.504.133.2, с по три стаи и коридор на всеки етаж, строена 1940 г., УПИ І – за обществен център, кв. 32, с адрес: с. Крайници, ул. “ІІІ-ти Гвардейски полк” № 13, съгласно издадена схема № 15-222334/15.05.2017 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ помещение със застроена площ от 56.00 кв.м, от което: лекарски кабинет със застроена площ 40.00 кв.м, приемна със застроена площ 14.00 кв.м и санитарен възел със застроена площ 2.00 кв.м, на основание издадено служебно писмо  № 08-09-1591(1)/21.12.2016 г. от Главния архитект на Община Дупница, публична общинска собственост, съгласно АОС № 231/20.10.1998 г. Имотът се отдава под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 08.06.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 18.24 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3.
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в ст. 48, етаж 2 в сградата на Община Дупница до 17.00 часа на 07.06.2017 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 15.06.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53