Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с тайно наддаване
16.05.2017

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

         Публичен търг с тайно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имота: гр.Дупница, ул.”Иван Вазов”, бл.45, ет.1, обект 4, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: един, с площ по документ: 83,07 кв.м - част от общински недвижим имот:  “Стопанско - обслужваща част на първи етаж от жилищна секция на пет и шест етажа от жилищен блок № 45, построен в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - за жилищно строителство в квартал 60 по регулационния план на град Дупница, ЖК “Велчова завера” - частна общинска собственост съгласно Акт №1648/18.09.2007 год.

  1.  Търгът ще се проведе на 31.05.2017 тод. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 8 514 лв. /осем хиляди петстотин и четиринадесет лева/, представляващи 10% от началната цена.

  1.  Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.05.2017 год.
  2.  При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 05.06.2017 год. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24