Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание № 224 / 02.02.2017г. на Кмета на Община Дупница - инж.Методи Чимев относно публичен търг с явно наддаване
03.02.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 224/02.02.2017 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

 

               Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.69.1.30, съгласно издадена схема № 15-542079/04.11.2016 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, разположен в поземлен имот с идентификатор 68789.17.69, представляващ помещение с площ от 3.90 кв.м, находящ се в част от административна сграда, гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски” № 20, кв. 79, УПИ І - 1579 по плана на гр. Дупница, частна общинска собственост, съгласно АОС № 54/10.02.1997 г.

  1. Начална наемна цена – 15.60 лв. /петнадесет лева и шестдесет стотинки/; върху която се дължи 20 % ДДС.
  2. Депозитът за участие в търга – 3.12 лв. /три лева и дванадесет стотинки/, представляващ 20 % от началната месечна цена, платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  3. 3. Стъпка на наддаване – 10% от началната дневна наемна цена;
  4. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години;
  5. Публичният търг ще се проведе на 21.02.2017 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти;
  6. Тръжната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  7. Необходимите документи за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 21.02.2017 г.;
  8. 8. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53