Новини
Стартира от днес данъчната кампания на територията на община Дупница
01.02.2017

Данъчната кампания в община Дупница стартира от днес. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци. Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти, данък МПС и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30-и юни и до 31 октомври. На предплатилите размерът на задълженията в пълен размер до 30 април, пък ползват 5% отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на Община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година. Парите се разходват за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддръжка и ремонт, изграждане и ремонт на пътища и др.,както и за капиталови разходи. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за поддържане чистотата на населените места на Община Дупница, като се разпределят за   извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за имотите, намиращи се в границите на гр.Дупница и другите населени места, в които дейността е подсигурена от Общината,  депониране на битовите отпадъци с организирано сметосъбиране и поддържане на териториите за обществено ползване.