Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване
17.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

        На основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница,

 

ОБЯВЯВА

 

         Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 80491.501.61 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червен брег, одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 422 кв.м /четиристотин двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 240 /двеста и четиридесет/, квартал: 61 /шестдесет и едно/, парцел: ХІІ /дванадесети/, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-240 /дванадесети, образуван от имот двеста и четиридесет/, квартал 61 /шестдесет и едно/ по регулационния план на село Червен брег, с улична регулация, утвърдена със Заповед №271/19.01.1977 год. и дворищна регулация, утвърдена със Заповед №1969/14.12.1981 год. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по АОС №4405/04.09.2015г.

  1. 1. Търгът ще се проведе на01.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти, в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., /двеста и четиридесет лева/ с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер 537.30 лв./петстотин тридесет и седем лева и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
  4. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.30 часа на 27.01.2017 год.
  5. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 05.02.2017 г. от 14:00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За допълнителна информация на тел.: 0701/5 92 24