Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване
17.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

        На основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница,

 

ОБЯВЯВА

 

         Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Позе млен имот с идентификатор 80491.103.7, село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: местност Могилите, с площ 2783 кв.м, трайно предназначение  на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 103007, парцел VІІ.- частна общинска собственост по АОС №4602/27.07.2016г.

  1. 1. Търгът ще се проведе на01.2017 г. от 15.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти, в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., /сто и двадесет лева/, ДДС не се дължи. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер 2783 лв. /две хиляди седемстотин осемдесет и три лева/, представляващи 10% от началната цена.
  4. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.30 часа на 27.01.2017 год.
  5. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 05.02.2017 г. от 15:00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За допълнителна информация на тел.: 0701/5 92 24